การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องประชุม

 

 • ที่พัก

 • ห้องอาหาร

 • อัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการ
 • ค่าที่พัก
 1. ค่าห้องพักแอร์เดี่ยว ห้องละไม่เกิน 400 บาท ต่อวัน
 2. ค่าห้องพักแอร์คู่ ห้องละไม่เกิน 440 บาท ต่อวัน
 3. ค่าห้องพักแอร์รวม (ขนาดห้องละ 3-10 คน) ไม่เกินคนละ 150 บาท ต่อวัน
 4. ค่าห้องพักพัดลมม (ขนาดห้องละ 3-10 คน) ไม่เกินคนละ 100 บาท ต่อวัน
 • ค่าห้องประชุม
 1. ค่าห้องประชุมขนาดใหญ่ (ขนาดไม่เกิน 100 คน) ไม่เกินวันละ 1,500 บาท
 2. ค่าห้องประชุมขนาดกลาง(ขนาดไม่เกิน 40 คน) ไม่เกินวันละ 800 บาท
 3. ค่าห้องประชุมขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 25 คน) ไม่เกินวันละ 500 บาท
 • ค่าบริการโสตทัศนูปกรณ์
 1. เครื่องฉายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (แอลซีดี) ไม่เกินวันละ 1,500 บาท
 2. เครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์ครบชุดพร้อมเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันละ 2,000 บาท

 

 

** ที่มา : ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2551   เรื่อง การปรับอัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการอื่น ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551**