การอบรม อสม.หมอประจำบ้าน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนักวิชาการ ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอำเภอแรกในจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 72 คน  โดยจังหวัดขอนแก่นมีแผนอบรม อสม.หมอประจำบ้านในระหว่างวันที่ 12 – 27 ธันวาคม 2562 ครอบคลุม 27 อำเภอ พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้านจำนวน 2,485 คน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม คาดหวังว่า อสม.หมอประจำบ้านจะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพคนในชุมชน ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความแออัดในการรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้