คู่มือการบันทึกข้อมูล การบำบัดผู้เสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกออฮอล์ ในระบบ 43 แฟ้ม (Special pp)