การขับเคลื่อนโครงการ ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19" ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการดำเนินงานชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19” ปีงบประมาณ 2564 (อัพเดท 18 มค.64) แบบประเม …

อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562

แนวทางการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562 (อสม.ดีเด่น) 12 สาขา แบบตอบรับ อสม.ดีเด่น ปี 2564

อ่านต่อ

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องประชุม   ที่พัก ห้องอาหาร อัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการ ค่าที่พัก ค่าห้องพักแอร์เดี่ยว ห้องละไม่เกิน 400 บาท ต่อวัน ค่าห้องพักแอร์คู่ ห้อ …

อ่านต่อ