ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1, 2, 3 และ 4 กลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย การจัดประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรออนไลน์ อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด 19 และเครื่องมือในการทำงานของแกนนำขับเคลื่อน และ อสม. ในพื้นที่ต้นแบบ โดย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ กับพื้นที่เครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ ข่าว/ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ

รวมวีดีโอ ผลการดำเนินงาน ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2564

จังหวัด กาฬสินธุ์ จังหวัด ขอนแก่น จังหวัด มหาสารคาม จังหวัด บึงกาฬ จังหวัด หนองบัวลำภู จังหวัด สุรินทร์ จังหวัด ชัยภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัด ศรีษะเกษ จังหวัด หนองคาย จังหวัด มุกดาหาร จังหวัด อำนาจเจริญ จังหวัด ยโสธร จังหวัด นครพนม จังหวัด สกลนคร จังหวัด บุรีรัมย์ จังหวัด เลย

อ่านต่อ

ศูนย์ สสม.อีสาน ติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting ข่าว : กฤษณชัย กิมชัย ภาพ : กฤษณชัย กิมชัย อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท  

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2564 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงานรอบ  9 เดือน ข่าว : กฤษณชัย  กิมชัย ภาพ : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท

อ่านต่อ

ศูนย์ฯ ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ร่วมกับ นางบัวบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่นำร่อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข่าว : กฤษณชัย กิมชัย ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท วีรยุทธ์ กิจสกุล

อ่านต่อ

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตระหนัก ให้ความสำคัญ ร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม การปรับแนวความคิด เจตคติ ร่วมทั้งเสริมสร้างให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป้าหมายไปสู่องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมถวายสังฆทาน และเขียนบนผ้าทอง ณ วัดพระธาตุหนองแวง พระอารามหลวง กิจกรรมเลือกต้นไม้ดูแล กิจกรรมมอบใบประกาศ คนดี ศรี สสม.อีสาน แก่ นายกฤษณชัย กิมชัย รวมทั้งกิจกรรม Big cleaning ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   ข่าว : ฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท วีรยุทธ กิจสกุล

อ่านต่อ

ประชุมติดตาม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมติดตาม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย อสม.และองค์กร อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ องค์กร อสม.และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในสถานการณ์   การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมส่งมอบ “ป้ายรณรงค์เชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ” ให้กับ ประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ ทั้ง 322 อำเภอ ในภาคอีสาน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ องค์กร อสม. ต้นแบบสร้างสุขภาพ และหลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด โดยการประชุมครั้งนี้ นายมงคล  ปิยปัญญา ผู้อำนวยการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และมีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน ระดับจังหวัด ประธานชมรมระดับภาคฯ ชมรม    อสม.ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ข่าว : ฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (บูรณาการยาเสพติด) เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (บูรณาการยาเสพติด) เขตสุขภาพที่ 7 ณ พื้นที่ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานยาเสพติดและพื้นที่ขยายผลในการดูแลช่วยเหลือ ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาหลังการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (BCTx)                                           

อ่านต่อ

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  Meeting หัวข้อ การประชุมการพัฒนาหลักสูตรตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม และแกนนำขับเลื่อนตำบล ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านต่อ