เวทีเสวนา สานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการจัดการ โควิด-19 เพื่อเตรียมการเปิดเมือง “ฮักเลย เชียงคาน”

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมและเวทีเสวนา สานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการจัดการ โควิด-19 เพื่อเตรียมการเปิดเมือง “ฮักเลย เชียงคาน” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงคาน, ประธานชมรมผุ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชียงคาน จังหวัดเลย, ประธาน อสม. เทศบาลตำบลเชียงคาน และหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมและร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้         ภาพ/ข่าว : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2564 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ Zoom Meeting โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน ภาพ : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท ข่าว : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท

อ่านต่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1, 2, 3 และ 4 กลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย การจัดประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรออนไลน์ อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด 19 และเครื่องมือในการทำงานของแกนนำขับเคลื่อน และ อสม. ในพื้นที่ต้นแบบ โดย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ กับพื้นที่เครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ ข่าว/ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ

รวมวีดีโอ ผลการดำเนินงาน ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2564

จังหวัด กาฬสินธุ์ จังหวัด ขอนแก่น จังหวัด มหาสารคาม จังหวัด บึงกาฬ จังหวัด หนองบัวลำภู จังหวัด สุรินทร์ จังหวัด ชัยภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัด ศรีษะเกษ จังหวัด หนองคาย จังหวัด มุกดาหาร จังหวัด อำนาจเจริญ จังหวัด ยโสธร จังหวัด นครพนม จังหวัด สกลนคร จังหวัด บุรีรัมย์ จังหวัด เลย

อ่านต่อ

ศูนย์ สสม.อีสาน ติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting ข่าว : กฤษณชัย กิมชัย ภาพ : กฤษณชัย กิมชัย อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท  

อ่านต่อ