รวมวีดีโอ ผลการดำเนินงาน ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2564

จังหวัด กาฬสินธุ์ จังหวัด ขอนแก่น จังหวัด มหาสารคาม จังหวัด บึงกาฬ จังหวัด หนองบัวลำภู จังหวัด สุรินทร์ จังหวัด ชัยภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัด ศรีษะเกษ จังหวัด หนองคาย จังหวัด มุกดาหาร จังหวัด อำนาจเจริญ จังหวัด ยโสธร จังหวัด นครพนม จังหวัด สกลนคร จังหวัด บุรีรัมย์ จังหวัด เลย

อ่านต่อ

รวมวีดีทัศน์ อสม. ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ฯ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน การจัดการสุขภาพชุมชน นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก ทันตสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

อ่านต่อ