ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมปร …

อ่านต่อ

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 (เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10)

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานสาธ …

อ่านต่อ

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 (เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 8) 

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานสาธ …

อ่านต่อ

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖4 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถ …

อ่านต่อ

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถ …

อ่านต่อ

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 24 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถ …

อ่านต่อ

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์ฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถ …

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ยุพิน รัตนะคำ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564

          ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ยุพิน รัตนะคำ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเล …

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.อารีย์  เชิญกลาง อสม.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564

          ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อสม.อารีย์  เชิญกลาง อสม.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัด …

อ่านต่อ