เวทีเสวนา สานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการจัดการ โควิด-19 เพื่อเตรียมการเปิดเมือง “ฮักเลย เชียงคาน”

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมและเวทีเสวนา สานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการจัดการ โควิด-19 เพื่อเตรียมการเปิดเมือง “ฮักเลย เชียงคาน” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงคาน, ประธานชมรมผุ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชียงคาน จังหวัดเลย, ประธาน อสม. เทศบาลตำบลเชียงคาน และหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมและร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้         ภาพ/ข่าว : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2564 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ Zoom Meeting โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน ภาพ : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท ข่าว : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท

อ่านต่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1, 2, 3 และ 4 กลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย การจัดประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรออนไลน์ อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด 19 และเครื่องมือในการทำงานของแกนนำขับเคลื่อน และ อสม. ในพื้นที่ต้นแบบ โดย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ กับพื้นที่เครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ ข่าว/ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ

ศูนย์ สสม.อีสาน ติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting ข่าว : กฤษณชัย กิมชัย ภาพ : กฤษณชัย กิมชัย อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท  

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2564 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงานรอบ  9 เดือน ข่าว : กฤษณชัย  กิมชัย ภาพ : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท

อ่านต่อ

ศูนย์ฯ ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ร่วมกับ นางบัวบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่นำร่อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข่าว : กฤษณชัย กิมชัย ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท วีรยุทธ์ กิจสกุล

อ่านต่อ

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตระหนัก ให้ความสำคัญ ร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม การปรับแนวความคิด เจตคติ ร่วมทั้งเสริมสร้างให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป้าหมายไปสู่องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมถวายสังฆทาน และเขียนบนผ้าทอง ณ วัดพระธาตุหนองแวง พระอารามหลวง กิจกรรมเลือกต้นไม้ดูแล กิจกรรมมอบใบประกาศ คนดี ศรี สสม.อีสาน แก่ นายกฤษณชัย กิมชัย รวมทั้งกิจกรรม Big cleaning ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   ข่าว : ฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท วีรยุทธ กิจสกุล

อ่านต่อ

ประชุมติดตาม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมติดตาม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย อสม.และองค์กร อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ องค์กร อสม.และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในสถานการณ์   การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมส่งมอบ “ป้ายรณรงค์เชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ” ให้กับ ประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ ทั้ง 322 อำเภอ ในภาคอีสาน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ องค์กร อสม. ต้นแบบสร้างสุขภาพ และหลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด โดยการประชุมครั้งนี้ นายมงคล  ปิยปัญญา ผู้อำนวยการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และมีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน ระดับจังหวัด ประธานชมรมระดับภาคฯ ชมรม    อสม.ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ข่าว : ฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ