ทำเนียบผู้บริหาร

นายมงคล ปิยปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โทร : 061-0199898 E-mail : mpiyapunya@gmail.com นายฐณะวัฒน์  ภูมิเจริญวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โทร : 061-0213883 E-mail : tnw08@hotmail.com   นายกฤษณชัย  กิมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ โทร : 061-0201188 E-mail : esanmaster@gmail.com   นางสาวนิติญา  คุ้มไพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม โทร : 061-0212552 E-mail : nitiyartc@gmail.com   นางวริษฐา  ทรัพย์ธรณี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โทร : 061-0206699 E-mail : Varisthar@gmail.com

อ่านต่อ

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องประชุม   ที่พัก ห้องอาหาร อัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการ ค่าที่พัก ค่าห้องพักแอร์เดี่ยว ห้องละไม่เกิน 400 บาท ต่อวัน ค่าห้องพักแอร์คู่ ห้องละไม่เกิน 440 บาท ต่อวัน ค่าห้องพักแอร์รวม (ขนาดห้องละ 3-10 คน) ไม่เกินคนละ 150 บาท ต่อวัน ค่าห้องพักพัดลมม (ขนาดห้องละ 3-10 คน) ไม่เกินคนละ 100 บาท ต่อวัน ค่าห้องประชุม ค่าห้องประชุมขนาดใหญ่ (ขนาดไม่เกิน 100 คน) ไม่เกินวันละ 1,500 บาท ค่าห้องประชุมขนาดกลาง(ขนาดไม่เกิน 40 คน) ไม่เกินวันละ 800 บาท ค่าห้องประชุมขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 25 คน) ไม่เกินวันละ 500 บาท ค่าบริการโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องฉายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (แอลซีดี) ไม่เกินวันละ 1,500 บาท เครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์ครบชุดพร้อมเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันละ 2,000 บาท     ** ที่มา : ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2551   เรื่อง การปรับอัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการอื่น ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551**  

อ่านต่อ

ความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์วิชาการและประสานงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานระดับภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ สร 0202/1417 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อหาทางสนับสนุนนโยบายและกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นนโยบายของชาติและเป็นกลวิธีการพัฒนาการสาธารณสุขที่สมัชชาองค์การอนามัยโลกยอมรับว่า เป็นกลวิธีที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนในชาติ ประกอบกับต้องการให้มีหน่วยประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบการดำเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่างหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศเครือข่ายสมาชิกอาเซียน กระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันเสนอ “โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน” เพื่อขอสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน (ASEAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT) รัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างและด้านวิชาการในวงเงิน 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 โดยการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูนย์ภาค 4 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี และนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ราคา ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เป็นเงิน 40 ล้านบาท เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ศูนย์แห่งนี้ได้มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในภูมิภาค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และความต้องการทางการพัฒนา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๑ เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนานวัตกรรม ด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ที่ตั้ง 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679 Email  ne.phckk@gmail.com Facebook ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน     **ส่งข้อความถึงเราได้ ที่นี้

อ่านต่อ