การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องประชุม   ที่พัก ห้องอาหาร อัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการ ค่าที่พัก ค่าห้องพักแอร์เดี่ยว ห้องละไม่เกิน 400 บาท ต่อวัน ค่าห้องพักแอร์คู่ ห้องละไม่เกิน 440 บาท ต่อวัน ค่าห้องพักแอร์รวม (ขนาดห้องละ 3-10 คน) ไม่เกินคนละ 150 บาท ต่อวัน ค่าห้องพักพัดลมม (ขนาดห้องละ 3-10 คน) ไม่เกินคนละ 100 บาท ต่อวัน ค่าห้องประชุม ค่าห้องประชุมขนาดใหญ่ (ขนาดไม่เกิน 100 คน) ไม่เกินวันละ 1,500 บาท ค่าห้องประชุมขนาดกลาง(ขนาดไม่เกิน 40 คน) ไม่เกินวันละ 800 บาท ค่าห้องประชุมขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 25 คน) ไม่เกินวันละ 500 บาท ค่าบริการโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องฉายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (แอลซีดี) ไม่เกินวันละ 1,500 บาท เครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์ครบชุดพร้อมเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันละ 2,000 บาท     ** ที่มา : ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2551   เรื่อง การปรับอัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการอื่น ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551**  

อ่านต่อ