สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม.
   
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล อสม.
.....>
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.2543
.....>
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
.....>
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
.....>
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
........+หนังสือรับรอง

.....> หนังสือขอความร่วมมือช่วยเหลือ(ค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ) ในการรักษาพยาบาล
........ให้กับ อสม.และครอบครัว (17 ธันวาคม 2553)

ระเบียบการลดค่าโดยสารรถไฟให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
หนังสือการเทียบตำแหน่ง อสม. เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 3
ระเบียบบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ.2550
.....>
หลักเกณฑ์การออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
.....>
แบบบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวงมอบให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุม
.... ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539
(สำหรับ อสม. อ่านข้อ 15)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ให้กับ อสม. โดย อสม. สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเป็น อสม.ไปเทียบโอนชุดวิชาเรียนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ การขึ้นทะเบียนเรียน อสม. สามารถขึ้นทะเบียนเรียนได้ตลอดปีการศึกษา การรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 - 30 เมษายนของทุกปี ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 - 31 ตุลาคมของทุกปี ท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทุกแห่ง หรือ ศูนย์บริการสายด่วน 1660
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรมที่ผู้นำหรือผู้แทนกลุ่มเป็นกรรมการหมู่บ้าน
.... โดยตำแหน่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม
.... ของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551

.
 
.
กลุ่มพัฒนา อสม. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-224605 / โทรสาร 043-221679
.