อสม : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ประธาน อสม.
: : ประธานจังหวัด
: : ประธานอำเภอ
: : เขต 7
: : ขอนแก่น
: : ร้อยเอ็ด
: : มหาสารคาม
: : กาฬสินธุ์
: : เขต 8
: : อุดรธานี
: : เลย
: : หนองบัวลำภู
: : หนองคาย
: : บึงกาฬ
: : สกลนคร
: : นครพนม
: : เขต 9
: : นครราชสีมา
: : ชัยภูมิ
: : บุรีรัมย์
: : สุรินทร์
: : เขต 10
: : อุบลราชธานี
: : ยโสธร
: : ศรีสะเกษ
: : อำนาจเจริญ
: : มุกดาหาร
ชมรม อสม.ภาคฯ ข้อบังคับชมรมฯ ข้อมูลทั่วไป ฐานข้อมูล อสม./งาน สช. เพลง อสม.
.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบัตรประจำตัว อสม. พ.ศ. 2555
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม.
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พ.ศ.2550
หลักสูตรการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พ.ศ.2552
คู่มือ หลักสูตรการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พ.ศ.2552
คู่มือ หลักสูตรการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2553
คู่มือ แนวทางการดำเนินงานภาคประชาชนเพื่อรับมือโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ปี 2554
คู่มือ ปลุกพลังชุมชนด้วยแผนที่ทางเดินสุขภาพ
คู่มือ เส้นทางสู่ความสำเร็จ การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคของ รพ.สต.
คู่มือการดำเนินงานครูประจำกลุ่ม อสม. ในการจัดการศึกษานอกระบบ ขั้นพื้นฐาน
คู่มือ อสม.ยุคใหม่ (มีนาคม 2554)
30 ปี อสม. อีสาน ถวายความดีแด่...พ่อของแผ่นดิน
ตราสัญลักษณ์การสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
คำปฏิญาณตน ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
"4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
สนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน พัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน" *****
..........................................................................................................................................................
VDO มาร์ช อสม. และ อสม.ปรบมืออุดมการณ์
หากเล่น VDO เสร็จแล้ว ต้องการให้หน้าจอกลับมาเหมือนเดิมให้กด F5
.........................................................................................................................................................

......

.
ชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-224605 / แฟ็กซ์ 043-221679
.