ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ - ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณ หาดคูเดื่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 19 กันยายน 2554 (22 ก.ย.54)
ภาพบรรยากาศ การประชุมมหกรรมการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 54 วันที่ 6-8 ก.ย.54 ณ หอประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ชุดที่ 1 (9 ก.ย.54)
ภาพบรรยากาศ การประชุมมหกรรมการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 54 วันที่ 6-8 ก.ย.54 ณ หอประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ชุดที่ 2 (9 ก.ย.54)
ภาพบรรยากาศ การประชุมมหกรรมการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 54 วันที่ 6-8 ก.ย.54 ณ หอประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ชุดที่ 3 (9 ก.ย.54)
ภาพบรรยากาศ การประชุมมหกรรมการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 54 วันที่ 6-8 ก.ย.54 ณ หอประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ชุดที่ 4 (9 ก.ย.54)
สถานการณ์สาธารณภัย จากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (29 ส.ค.54)
แบบรายงานผลตำบลจัดการสุขภาพ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และการจัดระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพฯ ประจำปี 2554 (26 ส.ค.54)
ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. (26 ส.ค.54)
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2555 (26 ส.ค.54)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 (23 ส.ค.54)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม พร้อมพบปะชมรม อสม.จังหวัดนครพนม และให้กำลังใจ อสม. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 15 ส.ค.54 ณ จ.นครพนม (16 ส.ค.54)
ศูนย์ สช. ขอนแก่น ช่วยเหลือ อสม. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 14 ส.ค.54 ณ จังหวัดบึงกาฬ (15 ส.ค.54)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการแบบมีส่วนร่วมทางด้านสุขภาพ แก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ วันที่ 4-5 ส.ค.54 ณ ศูนย์ สช. ขอนแก่น (9 ส.ค.54)
แนวทางการอบรม อสม. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่ความเชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายในการพัฒนานโยบายสาธารณะ (8 ส.ค.54)
ขอเชิญประชุมมหกรรมการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 54 วันที่ 6-8 ก.ย.54 ณ หอประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น และ ศูนย์ สช. ภาคฯ จ.ขอนแก่น (5 ส.ค.54)
พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (4 ส.ค.54)
การอบรม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเป็นทีมวิทยากร (ครู ก.) หลักสูตรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ วันที่ 24-26 ก.ค.54 ณ ห้องประชุม วสส.ขอนแก่น (26 ก.ค.54)
การประชุม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 54 วันที่ 21-23 ก.ค. 2554 ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี (25 ก.ค.54)
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทีมวิทยากรพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ วันที่ 24-26 ก.ค.54 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (13 ก.ค.54)
จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2554 วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ รพ.สต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ (5 ก.ค.54)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันปลูกป่าโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน วันที่ 30 มิ.ย.54 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเหมือดแอ่ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (30 มิ.ย.54)
การประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 30 มิ.ย.54 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น (30 มิ.ย.54)
นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ในการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานและประชุมคณะกรรมการบริหาร กอง สช. วันที่ 29 มิ.ย.54 ณ ห้องประชุมศูนย์ สช. ขอนแก่น (29 มิ.ย.54)
การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานและประชุมคณะกรรมการบริหาร กอง สช. วันที่ 29 มิ.ย.54 ณ ห้องประชุมศูนย์ สช. ขอนแก่น (29 มิ.ย.54)
พญ.ประนอม คำเที่ยง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ในการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานและประชุมคณะกรรมการบริหาร กอง สช. วันที่ 28 มิ.ย.54 ณ ห้องประชุมศูนย์ สช. ขอนแก่น (28 มิ.ย.54)
พญ.ประนอม คำเที่ยง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 28 มิ.ย.54 ณ พิ้นที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด (28 มิ.ย.54)
แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ 2554 (27 มิ.ย.54)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ดำเนินงานอบรม อสม. และช่วยเหลือ อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน จ.สุรินทร์ (24 มิ.ย.54)
อสม. ประชาธิปไตย (จิตสำนึกพลเมืองในการมีส่วนร่วมประชาธิปไตย) (16 มิ.ย.54)
เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย (TPD) : เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง 2554 ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ (13 มิ.ย.54)
การอบรมโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่แผนสุขภาพชุมชน ปี 2554 รุ่นที่ 1 จ.หนองคาย วันที่ 24-25 พ.ค.54 ณ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน (25 พ.ค.54)
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-20 พ.ค.54 ณ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน (20 พ.ค.54)
กอง สช. เปิดให้ขอรับงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ภายในวันที่ 13 พ.ค.54 (3 พ.ค.54)
ขอเลื่อนการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ จาก วันที่ 2-4 พ.ค. 54 ณ อบต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็น วันที่ 18-20 พ.ค.54 ณ ศูนย์ สช. ภาคฯ จ.ขอนแก่น (25 เม.ย.54)
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ วันที่ 2-4 พ.ค. 54 ณ อบต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (22 เม.ย.54)
การประชุม โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกฉียงเหนือฯ ปี 54 วันที่ 27-29 เม.ย.54 ณ โรงแรมภูดารารีสอร์ท (ไร่สัณยา) อ.ภูเรือ จ.เลย (22 เม.ย.54)
คู่มือ อสม.ยุคใหม่ (19 เม.ย.54)
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว วันที่ 11 เม.ย.54 ณ ศูนย์ฯ (11 เม.ย.54)
สช. ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ภาคใต้ วันที่ 2-10 เม.ย.54 (10 เม.ย.54)
การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานฐานข้อมูล อสม. (31 มี.ค.54)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การหาค่ากลางในแผนงานโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ วันที่ 28-30 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จ.ร้อยเอ็ด (30 มี.ค.54)
อสม.อำเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู ประสบอุบัติเหตุ
(29 มี.ค.54)
ภาพบรรยากาศงานวัน อสม. แห่งชาติ ปี 2554 วันที่ 20 มี.ค.54 ณ เมืองทองธานี (22 มี.ค.54)
ภาพบรรยากาศงานวัน อสม. แห่งชาติ ปี 2554 วันที่ 19 มี.ค.54 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น (21 มี.ค.54)
การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ปี 2554 วันที่ 19 มี.ค.54 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น และวันที่ 20 มี.ค.54 ณ เมืองทองธานี (14 มี.ค.54)
ภาพบรรยากาศการอบรมครูประจำกลุ่ม ตามโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขปี 2554 เขต 12 รุ่นที่ 2 (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์) วันที่ 23-25 ก.พ.54 ณ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน (11 มี.ค.54)
ภาพบรรยากาศ เวทีสัมมนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ เขตสาธารณสุขที่ 12 ภายใต้โครงการเสริมสร้างบทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนแหนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ ปี 2554 วันที่ 7-8 มี.ค.54 ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น (9 มี.ค.54)
ภาพบรรยากาศการอบรมครูประจำกลุ่ม ตามโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขปี 2554 เขต 14 รุ่นที่ 2 (นครราชสีมา ชัยภูมิ) วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค.54 ณ จ.นครราชสีมา (1 มี.ค.54)
ภาพบรรยากาศการอบรมครูประจำกลุ่ม ตามโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขปี 2554 เขต 12 รุ่นที่ 1 (ขอนแก่น มหาสารคาม) วันที่ 23-25 ก.พ.54 ณ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน (28 ก.พ.54)
ภาพบรรยากาศการอบรมครูประจำกลุ่ม ตามโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขปี 2554 เขต 11 วันที่ 23-25 ก.พ.54 ณ จ.สกลนคร (26 ก.พ.54)
ภาพบรรยากาศ เวทีสัมมนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ เขตสาธารณสุขที่ 13 ภายใต้โครงการเสริมสร้างบทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนแหนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ ปี 2554 วันที่ 24-25 ก.พ.54 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม จ.อุบลราชธานี (25 ก.พ.54)
ภาพบรรยากาศ เวทีสัมมนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ เขตสาธารณสุขที่ 11 ภายใต้โครงการเสริมสร้างบทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนแหนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ ปี 2554 วันที่ 21-22 ก.พ.54 ณ โรงแรมอันนาวานา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.มุกดาหาร (22 ก.พ.54)
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตในชุมชน วันที่ 21 ก.พ.54 ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (21 ก.พ.54)
ภาพบรรยากาศ เวทีสัมมนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ เขตสาธารณสุขที่ 10 ภายใต้โครงการเสริมสร้างบทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนแหนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ ปี 2554 วันที่ 16-17 ก.พ.54 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย (17 ก.พ.54)
ภาพบรรยากาศการอบรมครูประจำกลุ่ม ตามโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขปี 2554 เขต 14 รุ่นที่ 1 (สุรินทร์ บุรีรัมย์) วันที่ 9-11 ก.พ.54 ณ จ.บุรีรัมย์ (11 ก.พ.54)
การรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เชิงรุก ปี 2554 ผ่านระบบออนไลน์ (2 ก.พ.54)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (1 ก.พ.54)
ภาพบรรยากาศ วันเตรียมงาน (26 ม.ค.54) | และวันคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27 ม.ค.54) ณ มหาวิทยาลัยอีสาน จ.ขอนแก่น (28 ม.ค.54)
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.2554 งวดที่ 2 (26 ม.ค.54)
การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2554 (17 ม.ค.54)
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2554 (10 ม.ค. 54)
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2554 วันที่ 6-7 ม.ค. 54 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร (7 ม.ค. 54)
สถานการณ์การสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 (29 ธ.ค.53)
หนังสือที่ สธ 0705.4/ว777 ลงวันที่ 17 ธ.ค.53 เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ) ให้กับ อสม. และบุคคลในครอบครัว (23 ธ.ค.53)
หนังสือที่ สธ 0705.3/ว771 ลงวันที่ 15 ธ.ค.53 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2554 (20 ธ.ค.53)
หนังสือที่ สธ 0705.4/ว520 ลงวันที่ 13 ธ.ค.53 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. การจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. พ.ศ. 2554 (20 ธ.ค.53)
การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ปี 54 วันที่ 27 ม.ค.54 ณ มหาวิทยาลัยอีสาน จ.ขอนแก่น (20 ธ.ค.53) (update 10 ม.ค.54)
สถานการณ์การสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 (2 ธ.ค.53)
พิธีเปิด รพ.สต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ และการประชุมเสริมสร้างพลังใจเครือข่ายงานสุขภาพ จ.ชัยภูมิ ปี 2554 วันที่ 1 ธ.ค.53 ณ จ.ชัยภูมิ (1 ธ.ค.53)
สถานการณ์การสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 (19 พ.ย.53)
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.2554 งวดที่ 1 (18 พ.ย.53)
ภาพบรรยากาศ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พญ.ประนอม คำเที่ยง) และคณะผู้บริหารฯ ตรวจเยี่ยม อสม. และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 17 พ.ย.53 ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และ ขอนแก่น (17 พ.ย.53)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างพลังชุมชน อสม. ต้นกล้า แห่งความดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11-13 พ.ย.53 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (13 พ.ย.53)
ภาพบรรยากาศ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน เยี่ยม อสม. และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 3 พ.ย.53 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (3 พ.ย.53)
ภาพบรรยากาศ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน เยี่ยม อสม. และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 25 ต.ค.53 ในพื้นที่ ตำบลลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (29 ต.ค.53)
ติดตามข้อมูลน้ำท่วมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (28 ต.ค.53)
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในภารกิจการออกตรวจเยี่ยมอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28 ต.ค.53)
ภาพบรรยากาศ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน เยี่ยม อสม. และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 25 ต.ค.53 ในพื้นที่ อ.ชุมพวง อ.พิมาย และ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (25 ต.ค.53)
ภาพบรรยากาศ ศูนย์ สช. ภาคอีสาน เยี่ยม อสม. และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา (อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พิมาย และ อ.จักราช) และ จ.ชัยภูมิ (อ.เมือง และ อ.จัตุรัส) (22 ต.ค.53)
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา ได้ที่ เคเบิลท้องถิ่น KCTV
(20 ต.ค.53)
ภาพบรรยากาศ มหกรรมรวมพลัง อสม. ขอนแก่น สร้างสุขภาพ ประจำปี 2553 วันที่ 20 ต.ค.53 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น (20 ต.ค.53)

ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างพลังชุมชน อสม.ต้นกล้าแห่งความดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20-22 ต.ค.53 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เป็นวันที่ 11-13 พ.ย.53 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เนื่องจากภัยน้ำท่วมทำให้การคมนาคมไม่สะดวก (19 ต.ค.53)
ขอเป็นกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่ อสม. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่าน ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์ สช. ภาคอีสาน (17 ต.ค.53)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างพลังชุมชน อสม.ต้นกล้าแห่งความดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20-22 ต.ค.53 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น (15 ต.ค.53)
ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบงาน สช. ระดับจังหวัดทุกท่าน โปรดส่งหลักฐานเบิกจ่ายการดำเนินงาน สช. ปี 53 ด่วน ภายในตุลาคม 53 นี้ ขอขอบคุณ (15 ต.ค.53)
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คนใหม่ ดำรงตำแหน่งเมื่อ ตุลาคม 2553 (11 ต.ค.53)

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-224605, 224659 โทรสาร.221679
คณะผู้จัดทำ http://www.esanphc.net