คุณสมบัติของ อสม.
...
1) เป็นบุคคลที่ชาวบ้านในระแวกหรือคุ้มยอมรับและเชื่อถือ
2) สมัครใจและเต็มใจช่วยเหลือชุมชนด้วยความเสียสละ
3) มีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเหลือชุมชน (อยู่ประจำในหมู่บ้าน ไม่ย้ายถิ่นในระยะเวลา
....1 - 2 ปี) และมีความคล่องตัวในการประสานงาน
4) อ่านออกเขียนได้
5) เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพัฒนาสุขภาพ และการพัฒนาชุมชน
6) ไม่ควรเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ
    ...
   
    กลับหน้าหลัก สช.อีสาน | กลับหน้าหลัก e-Learning | กลับหน้าหลักอาสาสมัครสาธารณสุข
<<กลับหน้าก่อนนี้ | ไปหน้าต่อไป >>