ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2561

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2561

อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

อ่านต่อ

การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียดการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี  2561 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. ค้นหาลำดั …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน และหลักสูตรครูฝึก อสม. บูรณาการงานสุขศึกษา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน แ …

อ่านต่อ

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น  ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561 วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัต …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรี …

อ่านต่อ