ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

อ่านต่อ

การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียดการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี  2561 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. ค้นหาลำดั …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน และหลักสูตรครูฝึก อสม. บูรณาการงานสุขศึกษา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน แ …

อ่านต่อ

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น  ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561 วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัต …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรี …

อ่านต่อ