การประชุมขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

การประชุมขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต บูรณาการโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภายใต้โครงการพ …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุ …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเวทีการเรียนรู้ระดับภาค ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมือง …

อ่านต่อ

มหกรรม โครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม. 4.0 จังหวัดขอนแก่น

มหกรรม โครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม. 4.0 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดข …

อ่านต่อ

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  การจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ผ่านระบบบ …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริกา …

อ่านต่อ

อสม. 4.0

รวมข้อมูลการพัฒนา อสม. 4.0 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การประเมินและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0 หนังสือแจ้ …

อ่านต่อ