การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน และหลักสูตรครูฝึก อสม. บูรณาการงานสุขศึกษา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน และหลักสูตรครูฝึก อสม. บูรณาการงานสุขศึกษา ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 8 9 10 ผู้แทนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และสุขศึกษา ระดับจังหวัด ผู้แทนพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นายกสมาคม อสม. ภาคอีสาน และผู้แทนชมรม อสม. ระดับเขต 7 8 9 10

แชร์