การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แชร์