66 Key Message เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) “Thai Health Literacy 66” เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ที่มา : กรมอนามัย)

แชร์