ความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์วิชาการและประสานงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานระดับภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ สร 0202/1417 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อหาทางสนับสนุนนโยบายและกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นนโยบายของชาติและเป็นกลวิธีการพัฒนาการสาธารณสุขที่สมัชชาองค์การอนามัยโลกยอมรับว่า เป็นกลวิธีที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนในชาติ ประกอบกับต้องการให้มีหน่วยประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบการดำเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่างหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศเครือข่ายสมาชิกอาเซียน

กระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันเสนอ “โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน” เพื่อขอสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน (ASEAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT) รัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างและด้านวิชาการในวงเงิน 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 โดยการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูนย์ภาค 4 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี และนครสวรรค์

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ราคา ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เป็นเงิน 40 ล้านบาท เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ศูนย์แห่งนี้ได้มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในภูมิภาค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และความต้องการทางการพัฒนา

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๑ เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนานวัตกรรม ด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จนถึงปัจจุบัน

แชร์