ประชุมคณะทำงานจัดการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ปี 2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ จัดประชุมคณะทำงานจัดการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือและเตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9 นายถวิล เลิกชัยภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7 ตัวแทนชมรมสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานชมรม อสม.ระดับเขต และนายกสมาคม อสม.อีสาน   เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แชร์