ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายบุญเพ็ง​ ยอดบุญมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดภารกิจการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน การพัฒนา อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ตามนโยบาย 3 หมอของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คนไทย ทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน คือ อสม.หมอประจำบ้าน หมอ รพ.สต และหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ในการดูแลสุขภาพของคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดีพึ่งตนเองได้ และการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต : ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564

 

แชร์