ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า   การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา  ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน  ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แชร์