ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า   การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9

  วันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า   การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 โดยมีนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการประชุม และ   นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ได้กล่าวต้อนรับ รวมทั้งให้การอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมพร้อมการอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นคคราชสีมา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน  ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แชร์