โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านแข้ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายนัตถะวุฒิ  ภิรมย์ไทย ผู้อำนวยการกองสนับสนุนบริการสุขภาพ     ภาคประชาชน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านแข้ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในด้าน การขับเคลื่อนงานและส่งเสริมสนับสนุนจาก พชอ. สู่ พชต. ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ ภายใต้แนวคิด ชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงินและสุขสามัคคี” บ้านแข้ ได้ก่อตั้งสถาบันการเงิน       ของชุมชน ที่มีเงินหมุนเวียนถึง 20 ล้านบาท ร่วมถึงส่งเสริมปลูกฝังการออมในโรงเรียนประถมจนมีเงินประมาณ 9 แสนบาท อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุนให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อม สู่หมู่บ้านนวัติวิถี โดยมีท่านเจ้าคณะตำบล พระนักพัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ และในช่วงการระบาดของ โควิด 19 ชุมชนมีด่านคัดกรองทุกหมู่บ้าน ยาวนานถึงสามเดือน ภายใต้การดำเนินงานของท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้อง อสม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง จนสามารถจัดการสู่ “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด 19” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ นายอำเภอภูเขียว สาธารณสุขอำเภอภูเขียว และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สสจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

แชร์