โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ  ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ กระบวนการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนระบบโดย  7 ดี ยกระดับมาตรฐานด้วย 5 ดาว ก้าวสู่ NEW NORMAL โดยยึดชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ส่งเสริมบทบาท อสม. “3 ค หยุดโควิด 19” เคาะประตูบ้าน คัดกรอง และคุยจนไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่ และมีการเตรียมความพร้อมสู่ ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด 19 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ   ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ      ภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนนายกสมาคม อสม.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมผลการดำเนินงาน โดยมี สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ในนาม พชอ. ให้การต้อนรับ ซึ่งมีเครือข่าย พชต.ด่านช้าง ประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. อสม. ผอ. โรงเรียน พร้อมด้วยทีม เครือข่าย  ผู้นำชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

           

แชร์