โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ กระบวนการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้อง กับประเด็นการพัฒนาของ พชอ. สู่ พชต. ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งท้องถิ่น ท้องที่ บ้าน วัด โรงเรียน รักสามัคคี ครอบคลุมสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม มีโรงเรียนผู้สูงอายุคุณภาพ โดยประกาศเจตนารมณ์ “80 ปี ห้ามตาย” และจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดต้นแบบ “สุขศาลา” ของหมู่บ้าน แห่งแรกของประเทศ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน    พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางตลาด ในนาม พชอ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น คุณครูอาจารย์จาก 3 โรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7 และประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

แชร์