โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารเคมี และสนับสนุนเครือข่ายในการควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ทีมผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และสาธารณสุขอำเภอ ให้ความสำคัญในเรื่องการลงพื้นที่เข้าหาผู้นำชุมชน ทั้งท้องถิ่นท้องที่ เพื่อเข้าถึง เข้าใจ ร่วมใจพัฒนา รวมถึงการรับซื้อ ข้าว ผัก และอาหารอื่น ๆ ตามฤดูกาล      จากชุมชนเพื่อนำไปปรุงเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่องให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนสร้างสุข เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอ ในนาม พชอ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7 และประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

   

แชร์