โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในด้าน ทีมผู้นำเข้มแข็ง ท้องถิ่น ท้องที่ บ้าน วัด โรงเรียน สามัคคีกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นตำบลแรกของประเทศที่ดำเนินการตั้งด่านเฝ้าระวัง คัดกรองตามถนนรอบตำบล 12 จุด เพื่อป้องกันโควิด 19 ซึ่งเป็นต้นแบบของพื้นที่ตำบลอื่น ๆ ในพื้นที่ รวมถึงทีมผู้นำชุมชน อสม. จัดกิจกรรม อสม.ส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย อสม.เคาะประตูบ้าน และ      อสม.เฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัว 14 วัน และมี ศสมช.ทุกหมู่บ้าน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก   นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 และประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

แชร์