โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ      ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในด้านธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง ว่าด้วยมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) พ.ศ. 2563 แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยการสานพลังของเครือข่าย บวร บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น และภาครัฐ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจัดการทุกข์ สุข ของคนตำบลนาโพธิ์กลาง เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน และ  สุขสามัคคี บนวิถีของต้นทุนทางสังคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม     จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

                                 

แชร์