ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อน บูรณาการเสริมพลังและติดตามประเมินผล ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2

วันที่ 4  สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อน บูรณาการเสริมพลังและติดตามประเมินผล ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 กล่าวต้อนรับ นางวิรุณศิริ  อารยวงศ์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวิทยากร โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับตำบลในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10

แชร์