ประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ สสม. จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์ สสม.จังหวัดขอนแก่น นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.ศบส.7 นายวิมล ยาทองไชย ผอ.ศบส.8 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผอ.ศบส.9 นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผอ.ศบส.10 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาววิลัยวัลย์  ธงสันเทียะ ประธานชมรม อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานชมรม อสม. ทั้ง 20 จังหวัด ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในระยะ 3 เดือนที่เหลือในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาชมรม อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 ให้มีความเข้มแข็ง

แชร์