ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังและทดสอบเครื่องมือในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายฐนะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อาจารย์จีรวรรณ หัสโรค์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธรรมนูญ บุญจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง นางอนุรักษ์ สะตะ และคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังและทดสอบเครื่องมือในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล และทีมงาน อสม. หมอประจำบ้าน เฝ้าระวัง ป้องกันโรควิด–19 ระดับชุมชน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

แชร์