การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

 • กำหนดการ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

**หมายเหตุ

วันที่ 8 มกราคม 2563

 1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 2. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
 3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน
 4. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 5. สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) และการสร้างหลังประกันสุขภาพ
 6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

วันที่ 9 มกราคม 2563

 1. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
 2. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
 3. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 4. สาขานมแม่ และอานามัยแม่และเด็ก
 5. สาขาทันตสุขภาพ
 6. สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 • สถานที่จัดงาน : ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 • สถานที่จอดรถ : บริเวณตรงข้ามมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ

แชร์