การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16  – 17  ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี         นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย  ผู้อำนวยการกองสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชาชน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการพัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยกระบวนการตำบลจัดการคุณภาพชีวิต”  ในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จตุพร  วิศิษฏ์โชติอังกูร  นักวิชาการอิสระ  บรรยายพิเศษเรื่อง ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงร่วมอภิปรายหมู่ “ความสำเร็จของการดำเนินงานและการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างชุมชนสร้างสุข” ร่วมกับตัวแทนพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข

แชร์