การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน โดยมีนายบุญเพ็ง ยอกบุญมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และมีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีการหารือแนวทางการพัฒนา อสม. เป็นอสม.หมอประจำบ้าน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 7 โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 9 – 27 ธันวาคม 2562 นี้

แชร์