วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ได้ประชาสัมพันธ์  รณรงค์เชิญชวนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนที่มีอาชีพเกษตกร เลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย  3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค  ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากการใช้สารเคมี  และให้ประชาชนกลับมาให้ความสำคัญกับการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี  โดยขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกระดับ เครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพและภาคประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แชร์