ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตำบลจัดการสุขภาพระดับตำบล ในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดละ 2 ตำบล ๆ ละ 1 คน โปรดตอบรับการประชุม ภายใน 28 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

แชร์