ลำดับที่นั่ง วัน อสม. แห่งชาติ 2562

(อัพเดท 15 มีนาคม 2562)

ลำดับที่นั่งชื่อสกุลจังหวัดรางวัล/ระดับสาขา
ข1นางจำลอง ศรีศาลาร้อยเอ็ดดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข2นางตุลา อุนพงศ์ถาวรจันทบุรีดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข3นายถาวร กันยุตะอำนาจเจริญดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข4นายทองดี จงสุขแพร่ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข5นางธัญญาภรณ์ ผาสุขกุลเพชรบุรีดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข6นางประดับ สงครามสงขลาดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข7นายวัฒนา บุตุธรรมขอนแก่นดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข8นางวันเพ็ญ มังคละน่านดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข9จ.ส.อ.สมบัติ วัฒนะโชติชัยนาทดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข10นางสมศรี แก้วแสงเอกนนทบุรีดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข11นางสังข์ เหลาอุดมสุรินทร์ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข12นางสุมณฑา ทองนาคขาวพัทลุงดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข13นายหมาย สายถิ่นแพร่ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข14นางอรวรรณ แสงโทโพขอนแก่นดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ข15นายจันศรี จรบุรมย์ร้อยเอ็ดดีเยี่ยม
ข16นางนิเด๊าะ อิแตแลยะลาดีเยี่ยม
ข17นางพรเพ็ญ ชาญเดชขอนแก่นดีเยี่ยม
ข18นางสาวรัชต์ญาณ์ เกตุแก้วสมุทรสาครดีเยี่ยม
ข19นางเรือนคำ ปัญญาตุ้ยเชียงใหม่ดีเยี่ยม
ข20นายวิชิต หอมทองขอนแก่นดีเยี่ยม
ข21นายเฉลียวหระมาตย์กาฬสินธุ์ดีเด่นชาติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข22นางอุบลดิบดีตากดีเด่นชาติการส่งเสริมสุขภาพ
ข23นางมณีรัตน์เติมกล้าสุรินทร์ดีเด่นชาติสุขภาพจิตในชุมชน
ข24นายวิโรจน์มั่นประสงค์สุโขทัยดีเด่นชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข25นางสาวรัตนาสมีพวงขอนแก่นดีเด่นชาติการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข26นายวิฑูรย์แก้วแก่นนครพนมดีเด่นชาติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข27นายณรงค์วันพฤติเพชรบูรณ์ดีเด่นชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข28นายไกรทองสาริวงค์สาสกลนครดีเด่นชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข29นายจรัสชาวริมน่านดีเด่นชาติการจัดการสุขภาพชุมชน
ข30นางจรรยพรคำดีเชียงรายดีเด่นชาตินมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข31นางแม๊ะอึงสะกาวอุดรธานีดีเด่นชาติทันตสุขภาพ
ข32นางยุพาสังข์เพ็ชรปัตตานีดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข33นางวิลัยพรจำรูญศรียะลาดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข34นายมะสูกีเจ๊ะเกาะอูเซ็งนราธิวาสดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข35นางพรรณีดวงมะลิสงขลาดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข36นางประทินบุญประเสริฐกทม.ดีเด่นชาติทันตสุขภาพ
ข37นายอิ่นคำป้อมเชียงใหม่ดีเด่นภาคเหนือการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข38นายสมเกียรติประทุมนครนายกดีเด่นภาคกลางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข39นายสุกรี ครรธรักษาตรังดีเด่นภาคใต้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข40นางสาวศิริวัลย์หมอนทองลพบุรีดีเด่นภาคกลางการส่งเสริมสุขภาพ
ข41นางลำดวนกองคำบุรีรัมย์ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือการส่งเสริมสุขภาพ
ข42นางลดารัตน์ ขำแก้วพัทลุงดีเด่นภาคใต้การส่งเสริมสุขภาพ
ข43นางสาวพัชรากมลสุโขทัยดีเด่นภาคเหนือสุขภาพจิตชุมชน
ข44นางสาวรสรินทร์ ชัยจีนจันทบุรีดีเด่นภาคกลางสุขภาพจิตชุมชน
ข45นางวัลภา คนเที่ยงตรังดีเด่นภาคใต้สุขภาพจิตชุมชน
ข46นางสาววันวิสา อ้วนไตรลพบุรีดีเด่นภาคกลางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข47นายเหลี่ยม โคตรสขึงมุกดาหารดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข48นางสาวปิยานุชเฉิดฉิ้มสงขลาดีเด่นภาคใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข49นางวนิดาพุทธสอนพะเยาดีเด่นภาคเหนือศสมช.
ข50นางอำภา เชาวนทรงธรรมสมุทรปราการดีเด่นภาคกลางศสมช.
ข51นายสมานแสงวิมานนครศรีธรรมราชดีเด่นภาคใต้ศสมช.
ข52นางสาวสุธารสทาเสนน่านดีเด่นภาคเหนือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข53นางโมไนยา เหลียวอินทร์ฉะเชิงเทราดีเด่นภาคกลางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข54นางสาวยูวารีเยาะ สาและยะลาดีเด่นภาคใต้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข55นางกัญฐาณา ยาทิพย์กาญจนบุรีดีเด่นภาคกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข56นางสาววรรณีเกิดเหมาะสุรินทร์ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข57นายคำพรเกตุแก้วนครศรีธรรมราชดีเด่นภาคใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข58นายนพณัฐเสือขำพิจิตรดีเด่นภาคเหนือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข59นางวิไล เข็มทองชลบุรีดีเด่นภาคกลางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข60นางชะมัยพร อภิวัฒนพงศ์นครศรีธรรมราชดีเด่นภาคใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข61นางสีนวล ศรีโตกลิ่นนครปฐมดีเด่นภาคกลางการจัดการสุขภาพชุมชน
ข62นางสาวนิ่มอนงค์สุขยานุดิษฐ์บุรีรัมย์ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือการจัดการสุขภาพชุมชน
ข63นางสาวเบญจนาฏ คงเจริญสุราษฎร์ธานีดีเด่นภาคใต้การจัดการสุขภาพชุมชน
ข64นางสาวเนรัญชลา แสวงศักดิ์กาญจนบุรีดีเด่นภาคกลางนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข65นางบัวพรรณจอมคำสิงห์มหาสารคามดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข66นางอมรรัตน์ ฤกษ์คงสุราษฎร์ธานีดีเด่นภาคใต้นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข67น.ส.วรรณภาภูธรพิษณุโลกดีเด่นภาคเหนือสาขาทันตสุขภาพ
ข68นายสมพงษ์ วรรณโณราชบุรีดีเด่นภาคกลางสาขาทันตสุขภาพ
ข69นางสุจิตรา ทองสุขตรังดีเด่นภาคใต้สาขาทันตสุขภาพ
ข70นางสาวธัญวรัตน์บุญประเสริฐสุโขทัยดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข71นางขันทองสุขุมกำแพงเพชรดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข72นางกาญจนา แย้มงามราชบุรีดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข73นางธัญรัศม์ วะโรจันทบุรีดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข74นางเสมียนจุกกะโทกบึงกาฬดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข75นายสายชล วงษ์ทานครราชสีมาดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข76นางเกษรสบายใจอุบลราชธานีดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข77นางจีรนันท์ โอชุมสุราษฎร์ธานีดีเด่นเขตการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข78นางมลฤดีปรางค์วัฒนากุลน่านดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข79นางบุญรอดพรมกาพิจิตรดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข80นางเฟื่องฟ้า นาเมืองเพชรบุรีดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข81นายป้อม ศรีอำพันพฤกษ์ตราดดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข82นางปรมาคงอุ่นขอนแก่นดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข83นางสาวจิตตราตะวังทันนครพนมดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข84นางนวพรสุภียโสธรดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข85นางนฤมล นาคเรืองสุราษฎร์ธานีดีเด่นเขตการส่งเสริมสุขภาพ
ข86นางจารุณีกันขัดลำพูนดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข87นางพรพรรณอยู่สุขนครสวรรค์ดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข88นางสุชีลาพร แรกขึ้นลพบุรีดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข89นางมาลีรัตน์ นิลยาภรณ์เพชรบุรีดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข90นางโสภาเฉยกลางขอนแก่นดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข91นางนิตยาเพ็ญดาสกลนครดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข92นางสาวเพ็ชรภาคะยโสธรดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข93นางอารี บุญแดงระนองดีเด่นเขตสุขภาพจิตในชุมชน
ข94นายศักรินทร์สีลาดเลาเชียงใหม่ดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข95นางดลพรขำจรพิจิตรดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข96นางสุภาพ คงรักษาสมุทรสงครามดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข97นางกรกมล สุ่นจันทร์สมุทรปราการดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข98นายพันกรจันทะคัตร้อยเอ็ดดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข99นายเพียรชนะสมบัติศรีสกลนครดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข100นางรัตนาภรณ์แสงมณีสุรินทร์ดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข101นางดวงรัตน์กานต์ ปะทิรัมย์ชุมพรดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข102นางสาวนาตยาจิตฤกษ์พิษณุโลกดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข103นางรัตนาศรีคำตำบลนครสวรรค์ดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข104นางบุหงา พุ่มพวงอ่างทองดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข105นางลัดดาทิพย์ทองอ่อนประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข106นางรัศมีประกิ่งนครพนมดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข107นางสมจิตรประณามตรังค์ชัยภูมิดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข108นางสาวบุษบาบุตรอ่อนอุบลราชธานีดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข109นางสุธิดา ช่วยบุญญะสงขลาดีเด่นเขตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข110นางแสงดาวนิ่มคำสุโขทัยดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข111นายจรัญพูลเกลี้ยงนครสวรรค์ดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข112นางทิพย์สุคนธ์ โชติช่วงอ่างทองดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข113นางมนัสส์นันญ์เป๋าอยู่สมุทรสาครดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข114นางปูริดาไชยกุมารร้อยเอ็ดดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข115นางสาวสมดอยผดุงแคนสุรินทร์ดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข116นางลาวัลย์พละศูนย์อำนาจเจริญดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข117นางสมพาล จันทาศรีระนองดีเด่นเขตการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข118นางทัศนีย์มาดาเชียงใหม่ดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข119นางเจียมจิตรเสาสุทธิ์กำแพงเพชรดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข120นางสาวศศิวรรณ ขันทองสิงห์บุรีดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข121นายนฤชิต แสงเทียนท์ชลบุรีดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข122นางสมจิตต์ทิพยเนตรขอนแก่นดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข123นายเพชรพรรณจันทเกตุสกลนครดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข124นางปราณีตพงษ์กิ่งศรีษะเกษดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข125นางวรรณา ม่วงทองสงขลาดีเด่นเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข126นางนงลักษณ์งานดีพะเยาดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข127นางสมควรคงทนแท้เพชรบูรณ์ดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข128นางบาหยันพร้าวงษ์นครนายกดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข129นางสาวนงนุช สุวรรณโณราชบุรีดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข130นายคำพันธ์ภูยอดพลอยกาฬสินธุ์ดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข131นางสุปราณีบ่อไทยบุรีรัมย์ดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข132นางวิไลนาสารีย์ยโสธรดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข133นายจรูญ นาคพลตรังดีเด่นเขตการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข134นางอำนวยชังเภาพิษณุโลกดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข135นางชนิสาชูพินิจกำแพงเพชรดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข136นางสุมาลีโต๊ะมีนครนายกดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข137นางวันเพ็ญ สุขสมบุญสมุทรปราการดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข138นางสาวอุราปราบมนตรีขอนแก่นดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข139นายชัยมงคลกอรัตน์บึงกาฬดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข140นางจำลองจันมีอำนาจเจริญดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข141นายประสิทธิ์ จิตรสุวรรณตรังดีเด่นเขตการจัดการสุขภาพชุมชน
ข142นางสาวสมหมายสำลีพิษณุโลกดีเด่นเขตนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข143นางสาวสมสุขตาลอ่อนกำแพงเพชรดีเด่นเขตนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข144นางสาวมธุรส เขาวงษ์ลพบุรีดีเด่นเขตนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข145นางณชิตชา นวลสำลีฉะเชิงเทราดีเด่นเขตนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข146นางสมพิศดายังหยุดนครพนมดีเด่นเขตนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข147นางทองร้อยน้อยลาชัยภูมิดีเด่นเขตนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข148น.ส.จันทร์มั่นคงอำนาจเจริญดีเด่นเขตนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข149นางสาวอลิสา ยูสะพัทลุงดีเด่นเขตนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข150นางสาวเสาวนีย์เฉลิมชัยเชียงรายดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข151นางสาวแสวงวงศ์สุวรรณ์พิจิตรดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข152นางสาวจุไรรัตน์ คะชาสิงห์บุรีดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข153นางวาสนา พันพลูวงษ์สระแก้วดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข154นางมณฑาพันธ์นาเคนมหาสารคามดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข155นางประนอมคงบุญวาทชัยภูมิดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข156นางดาวรุ่งงามเจริญศรีษะเกษดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข157นางศรีสุดา คลองรั้วกระบี่ดีเด่นเขตทันตสุขภาพ
ข158นางสุกัญญาสืบสมบัติเชียงรายดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข159นางบุญยนุชจันบุญธรรมเชียงรายดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข160นางจันทร์คำจินดาเชียงรายดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข161นางลำดวนการรักษาเชียงรายดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข162นางสาววิชยามูลวงค์เชียงรายดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข163นางจันทร์ฉายจินดาธรรมเชียงรายดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข164นางปาริชาติบุญธิมาเชียงรายดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข165นางณัฐพิมลแสนตาเชียงรายดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข166นางนงคราญอินทะนูเชียงรายดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข167นางสาวประไพแปงอุดน่านดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข168นางสมจิตรโนฤทธิ์น่านดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข169นายไพโรจน์กันฟันน่านดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข170นายภัทราวุธบุญตันน่านดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข171นางศรีเรือนเสมอใจน่านดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข172นายวิวัฒน์สุยะน่านดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข173นางสาวลัดดาบัวเหล็กน่านดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข174นางชลณิชาขัตวิชัยน่านดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข175นายพิศดูการดีพะเยาดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข176นางศรีทอนอินต๊ะสารพะเยาดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข177นางวันทิตย์ชอบจิตต์พะเยาดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข178นางคำเอ้ยอุ่นรินทร์พะเยาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข179นางขวัญกมลอัมพุธพะเยาดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข180นางชุติกาญจน์ดวงพันธ์พะเยาดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข181นางนารีเวียงคำพะเยาดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข182นางสาวมัทธุรสบัวงามพะเยาดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข183นางยุพินชำนาญพะเยาดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข184นางธีรนาฏชาโป่งแพร่ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข185นางณากานดาอุดคำมีแพร่ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข186นางสาวรัชฎาพรวันสีแพร่ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข187นายมีอู่เงินแพร่ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข188นายชูพงษ์กันเกาแพร่ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข189นางยุวดีสมันจิตร์แพร่ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข190นางเนาวรัตน์เชี่ยงหลิวแพร่ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข191นางรัตนากรไตรพนาแพร่ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข192นางสาวปราณีคุณาคำแพร่ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข193นายสัมพันธ์บุญติเชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข194นางสมบูรณ์สุริยะเชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข195นางเพชรกวงคำเชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข196นายศรีทนคำภีระเชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข197นางปาลิตาพุ่มไสวเชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข198นางรัชณีย์หน่อแก้วเชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข199นางดวงจันทร์จองป้อเชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข200นางสายยันต์เทพวงศ์เชียงใหม่ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข201นางจงรักษ์ใช่พาณิชย์ตระกูลแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข202นายภูชิษธรรมขันธ์แม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข203นางสาวชลธิชาสาทะเขียวแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข204นายดำรงค์ปองนิมิตพรแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข205นายเอนกศรีพรล้ำเลิศแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข206นางชฏาพรพรถนอมวงศ์แม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข207นางอำไพใจตรงแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข208นายเนตรบัวแย้มแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข209นางสาวอภิญญาเพชรไพรวศินแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข210นางราตรีมณีธรแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข211นางสาวประภัทรษรส่าวินาเวแม่ฮ่องสอนดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข212นางศศิธรสินมณีลำปางดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข213นาวสาวกัลยาหวานแหลมลำปางดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข214นางมยุรียศข่ายลำปางดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข215นางนงค์ไวย์กาวิละลำปางดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข216นางศิริวรรณวุฒิเผ่าลำปางดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข217นางมาลัยทะนะลำปางดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข218นางปราณีบุญรัตน์ลำปางดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข219นางรัตนาภรณ์ศรีใจลำปางดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข220นายสำราญพูลจันทร์ลำปางดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข221นางสาวน้อย ต้องใจลำปางดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข222นางธมลวรรณเช้าเครือลำปางดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข223นางสาวกัญญา ปัญญาพฤกษ์ลำพูนดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข224นางสาวสุภาพวินันต์ลำพูนดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข225นายสุพลอุปละลำพูนดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข226นายสมานทานะสักลำพูนดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข227นางมณียาซ่ามยองลำพูนดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข228นางอรพินพุ่มมั่นลำพูนดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข229นางพิกุลอูทองลำพูนดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข230นายรัตนกรณ์ปันเป็งตากดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข231นางผ่องใจสุวรรณปัญญาตากดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข232นางประพิศรักยิ้มตากดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข233นางสาวราตรีเทากมลเดชตากดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข234นายสุเทียบเตทิตากดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข235นางหม่อแซ่ว่างตากดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข236นางพยอมยะเกี้ยงงำตากดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข237นายจเรวารีพิชัยตากดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข238นางดรุณีคีรีไพสิฐตากดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข239นางสาวโสภาวรนาถวิชัยตากดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข240นางสาวชลีรัตน์อยู่เล็กพิษณุโลกดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข241นางมยุรีน้อยใจมั่นพิษณุโลกดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข242นางเนียมผาสุกพิษณุโลกดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข243นางสาวอุษณียกรณ์เลิศวิไลยพิษณุโลกดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข244นางพัชรีญาทิมแห้วพิษณุโลกดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข245นางสุนทรากล้าหาญพิษณุโลกดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข246นางนารีปานรักษ์พิษณุโลกดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข247นางรสสุคนธ์แสนเวียงเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข248นายเสฏฐวุฒิสนสร้อยเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข249นางสาวดวงใจหงษ์จันทร์เพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข250นางนัดดาบุญประคองเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข251นางสุวิมลสินชัยเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข252นางสังวาลพรมจิ๋วเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข253นายธรรมศักดิ์ภักดีเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข254นางนิภาเสือไวเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข255นางมาริษาอินตาเพชรบูรณ์ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข256นางสายใจใจชนะสุโขทัยดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข257นางจุฬาผลดกสุโขทัยดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข258นางรัตนาโตแดงสุโขทัยดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข259นายชญานนท์มั่นเหมาะสุโขทัยดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข260นางชมัยภรณ์ชื่นจิตรสุโขทัยดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข261นางพิชญาคำขอดสุโขทัยดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข262นางสาวพนมหมวกสังข์สุโขทัยดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข263นางอารีย์ประเสริฐกุลอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข264นางสุภาพสุริยะเลิศอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข265นางเบญจวรรณแก้วดีอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข266นายฤทธิชัยขำคงอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข267นายสุทธิพงษ์รักษาอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข268นางสาวอัญชรีจันทร์ประสิทธิ์อุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข269นางปราวีณาเลสักอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข270นายอำนวยจันทร์สุขอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข271นางจันทร์เพ็ญบัวเผื่อนอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข272นางวัชรีเกตุสง่าอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข273นางรุ่งนะภาพรนากันอุตรดิตถ์ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข274นายศักดิ์ดามาขำชัยนาทดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข275นางณัฐกานต์รื่นรวยชัยนาทดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข276นางพิกุลคุ้มผลชัยนาทดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข277นางวราวรรณ์นงบางชัยนาทดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข278นางสีนวลอ่อนเหล็กชัยนาทดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข279นางสุณีโพธิ์ผ่องชัยนาทดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข280นางอุษาบุญมีชัยนาทดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข281นางปวีณากระต่ายทองชัยนาทดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข282นางธนพรใจแสนชัยนาทดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข283นางเบญจวรรณเอี่ยมครองชัยนาทดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข284นางยุรณีลายิ้มชัยนาทดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข285นายสมชายศรีดีกำแพงเพชรดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข286นายแสงอรุณรอดภัยกำแพงเพชรดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข287นางรัตตานะเริงหายกำแพงเพชรดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข288นายพลอยเพลียโคตรกำแพงเพชรดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข289นายบุญเลิศสร้างนอกกำแพงเพชรดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข290นายมานิตย์เรืองอยู่กำแพงเพชรดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข291นางอรุณีพัสสรกำแพงเพชรดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข292นางสุชารัตน์ภักดีพิจิตรดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข293นางทองพูลอุ่นเจริญพิจิตรดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข294นางบุญเทียบยังแช่มพิจิตรดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข295นายไพทูลฑ์อิ่มอุระพิจิตรดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข296นางธาระกาคำตาพิจิตรดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข297นางวราภรณ์ สมบัติวงษ์พิจิตรดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข298นางดอกเอื้องสีนาคพิจิตรดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข299นายเกรียงศักดิ์จำปีเพชรนครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข300นางสาววารินพงษ์เขตกรณ์นครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข301นายภิญโญตั้งมั่นนครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข302นางสาวอุบลพูลเพิ่มนครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข303นายรภัทธรณ์นุชมอญนครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข304นางนุชนาฏอิ่มอ่วมนครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข305นางสาวสำอางค์สีปานนครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข306นายธนวัฒน์ธนสมบัตินครสวรรค์ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข307นายสถาพรสืบสายจันทร์อุทัยธานีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข308นางนิยมทองมีอุทัยธานีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข309นางสมัยแก้วนารีอุทัยธานีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข310นายมนตรีบุรีนอกอุทัยธานีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข311นายประยูร พิมพ์ทองนนทบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข312นางชมพูนุชแสงรุ่งนนทบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข313นางสายทองสิทธิ์เอี่ยมศักดิ์นนทบุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข314นางซาฟียะการีมนนทบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข315นางนงนุชปาเตนานนทบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข316นายบุญเชิด คงดั่นนนทบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข317นางสาวประภัสสรศรีนวลจันทร์นนทบุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข318นางจันทราชัยวรรณนนทบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข319นางลำดวนทองอำพันธ์ปทุมธานีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข320นางศศิวรรณชนะวิเศษปทุมธานีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข321นางสมรฟ้าคุ้มปทุมธานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข322นางฉวีศุภศฤงคารปทุมธานีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข323นางพิมพ์ปวีณ์ทองประสงค์ปทุมธานีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข324นางเรณูนิลมณีปทุมธานีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข325นางสาวสายฝนนาคเขียวปทุมธานีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข326นางลำพาหวังดีปทุมธานีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข327นายเอกเกิดเทวาปทุมธานีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข328นางทิวาพร เจริญสมอยุธยาดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข329นางบุษกร ผาสุกอยุธยาดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข330นางเนาวรัตน์ ยมดิษฐ์อยุธยาดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข331นางรักชนก เพชรจำรัสอยุธยาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข332นางอัมพร เสือเจริญอยุธยาดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข333นางสาวทองใบ อุยะอยุธยาดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข334นายสำรวย ปลาประยงค์อยุธยาดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข335นางละเอียด สมคะเนย์อยุธยาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข336นางสาวศิริรัตน์เรืองสวัสดิ์อยุธยาดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข337นางสุวรรณี บุญชูอยุธยาดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข338นางสุจินดา เกษรสมบัติอยุธยาดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข339นางเทียมจันทร์มูลชนะสระบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข340นางสมคิดมลิวัลย์สระบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข341นางสังวาลย์สวยงามสระบุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข342นายสอนสุริยันต์สระบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข343นางสาวมะณีเพ็งนุ่มสระบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข344นางสาวสุจินดาจันทร์เสนสระบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข345นายสงัดเกตุศิริสระบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข346นางดนุชาอนะมานสระบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข347นางสมศรีเพ็งรุ่งสระบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข348นางจุฬาลักษณ์วงษ์โกฏสระบุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข349นางสาวบุบผาวิลัยรัตน์สระบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข350นางพรรณิกา ขันธศึกษาลพบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข351นางบุปผา พูลพิพัฒน์ลพบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข352นางสุริยา แสนบุญศรีลพบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข353นางสาวจุฑามาศ อภิเดชลพบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข354นางพรพิมล พานทองลพบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข355นางคำพอง ทองสุขนอกลพบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข356นางกันยากร แย้มขยายลพบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข357นายวิชาญบุญคงสิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข358นางนันท์นภัส รุ่งแสงสิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข359นางอารมณ์ อิ่มสำราญสิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข360นายวันชัย ทองประเสริฐสิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข361นางพยัพ บุญมีสิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข362นางละออ ภุมมรานันท์สิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข363นายธงชัย ก้อนทองสิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข364นางจำลอง สงวนนามสิงห์บุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข365นายณัฐพล มีศิริอ่างทองดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข366นางจันทราพร โสภารัตนานนท์อ่างทองดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข367นางเนาวรัตน์ บุญนำแสงอ่างทองดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข368นางสาวสุวรรณ แจ่มกระจ่างอ่างทองดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข369นางนิธินันท์ บุญดีอ่างทองดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข370นางสาวสมพิศ อินทร์อรัญอ่างทองดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข371นางสาวณสริตา กิ่งประโคนอ่างทองดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข372นางสาวกชกร ธนะสันต์อ่างทองดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข373นางสมควร มั่นใจอ่างทองดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข374นางนงลักษณ์บุญเทียนนครนายกดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข375นางกนกวรรณละออนครนายกดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข376นายภูมินทร์หอคำนครนายกดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข377นางสุรีย์สะเภาทองนครนายกดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข378นางศรีจันทร์มุ่งธนกิจนครนายกดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข379นางจำนงค์วันหวังนครนายกดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข380นางอำพรแสงสว่างนครนายกดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข381นางสมหมายเรืองทองนครนายกดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข382นายสมพงษ์ บรรเทาทุกข์กาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข383นายปานศักดิ์ นาคทองอินทร์กาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข384นางยลรดา วาราชนนท์กาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข385นายวิโลด หลำเล็กกาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข386นางพยอม ศรีจันทร์กาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข387นางแสงเดือนแซ่ล้อกาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข388นางมาลัย วรรณศิริกาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข389นายจรัญ เสือผู้กาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข390นางดาเราะ สมคิดกาญจนบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข391นายสุทิน พูนภิญโญนครปฐมดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข392นางสาวณัชชา พันธ์มีนครปฐมดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข393นางเข็มทอง สามสาหร่ายนครปฐมดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข394นางสาวทองดี มรกตจินดานครปฐมดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข395นางสาวพุฒิพร แป้นทองนครปฐมดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข396นางสาวนวลจันทร์ ยืนยงค์นครปฐมดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข397นางอุษา สิถิระบุตรนครปฐมดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข398นางสุนัน เกิดศรีเพ็งนครปฐมดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข399นางสุนันทา สดไธสงนครปฐมดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข400นายสัมฤทธิ์ คล้ายโพธิ์ทองราชบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข401นางนาตยา ครุฑธาราชบุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข402นางสาวอัญชิสา คานพลูราชบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข403นางวิริยาน์ เพียรวัฒนผลราชบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข404นางสาวสุภาพร จงเจริญพรรัตน์ราชบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข405นางอุทัยวรรณ ใจกว้างราชบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข406นางสาวนิภาพรรณ ขำเปียราชบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข407นางบังอร รอดวรรณโนราชบุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข408นายบุญธรรม ศรีสุขสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข409นางนันท์นภัส สร้อยระย้าสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข410นางกาญจนา ล้ำเลิศสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข411นายวีระ เหมบุตรสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข412นางบุญตา นุชศิริสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข413นายประชวน สุวรรณมุขสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข414นายสามารถ รอดเพ็ชรสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข415นางสมใจ ศรีสุขเจริญโชคสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข416นางสวณีย์ โพธิ์รังสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข417นางสาวสุนีย์ ฝูงประเสริฐสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข418นายโอภาส ทองไพรวรรณสุพรรณบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข419นางจารนัย กระดังงาประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข420นางสาวมลิ ศรีคุณประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข421นางสาวพิชามญชุ์ มณีแดงประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข422นางนพมาศ นิลดีประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข423นางสาวนวลจันทร์ นรคิมประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข424นายนรรฐพงศ์ สุทธิชาติพงศ์ประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข425นางอุทัย วงษ์สวัสดิ์ประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข426นายประวิทย์ รัตนพงศ์ประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข427นางสาวสุรินยา จันทร์ละออประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข428นางสาวมลฤดียูเภประจวบคีรีขันธ์ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข429นายสุชาติ ประเสริฐสุขเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข430นางพรทิพย์ แจ่มจำรัสเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข431นางสำลี ชูแก้วเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข432นางนลิน สัตย์สารเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข433นางสุภา จันทร์แก้วเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข434นางละมัย ศรีจันทร์เพชรบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข435นายนพดล นกน้อยเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข436นางกาญจนา ชูปานกลีบเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข437นางเฉลา ขำชื่นเพชรบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข438นางสาวรตี เจริญพลสมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข439นางนันทา รอดสะใภ้สมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข440นางสาวสมหมาย แซ่ตันสมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข441นางรัตนา ฉันทรานุรักษ์สมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข442นายชัยยันต์ เจียมศิริสมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข443นางมนัญญาสาคลาไคลสมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข444นางจำลอง นิ่มสกุลสมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข445นางนฤทัย กาวิรสสมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข446นางรัตติยา ธรรมสวัสดิ์สมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข447นางวิไลพร ทองจิตร์สมุทรสงครามดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข448นางบัวผัน ฟักฉิมสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข449นางชลธิชา รุ่งแสงสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข450นางเนตรชนก อรุณยงค์สมุทรสาครดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข451นายนพรัตน์ รุ่งแสงสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข452นางเตือนใจ มีประไพสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข453นางสาวกล้วยไม้ แก้วน้อยสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข454นางสาวรัชฎา ไข่ม่วงสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข455นางอุไรรัตน์ ด้วงเจริญสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข456นางสาวสุรีรัตน์ ศุภกาแก้วสมุทรสาครดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข457นางสาวเมตตา จีนสมบูรณ์สมุทรสาครดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข458นางสาวแสงจันทร์ บุญคำภาฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข459นายฉลองชัย เจริญสุขฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข460นางสาววันดี ศรีสุนทรฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข461นางอโนทัย ปัญญาสัจธรรมฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข462นางวีณา ศรีมณีฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข463นางวัชนีพร กัลยาฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข464นางวันเพ็ญ นพเทาฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข465นายมูฮำหมัด เณรพงษ์ฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข466นางรัชนี เจริญพงษ์ฉะเชิงเทราดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข467นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์งามปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข468นางณัฏฐนันท์ พงษ์ปิติณัฐปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข469นางชุติกาญจน์ ชโลธรสุวรรณปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข470นายดอม จามจังหรีดปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข471นายฉลวย ความเพียรปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข472นางบุญเลิศดำริปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข473นายฟอง จันทร์ฟ้าเหลื่อมปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข474นายธัญญา แสงสวรรค์ปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข475นางสมบุญ เนตรประสมปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข476นายจำลอง สงวนสินปราจีนบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข477นางรัญจวน ราชาโอมสระแก้วดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข478นางวรี เครืออนันต์สระแก้วดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข479นางลัดดาพร คำเขียวสระแก้วดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข480นายสมหมาย ฆ้องหลวงสระแก้วดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข481นางสาวตุลยดา เงินหล่อสระแก้วดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข482นายชัยสิทธิ์ จังพลสระแก้วดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข483นางจันลา ทองอาจสระแก้วดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข484นางกาญจนา อมฤทธิ์สระแก้วดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข485นายทองเสาร์ สร้อยจิตสระแก้วดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข486นางสาวนงค์รักษ์ อินผดุงสระแก้วดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข487นางวาสนา พันพลูวงษ์สระแก้วดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข488นายสมาน เนตรสาริกาสมุทรปราการดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข489นางสาวสมจิตร ศรีจำรัสสมุทรปราการดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข490นางแววตา ใจปลื้มสมุทรปราการดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข491นางสาวนิภาพร เชิดฉายสมุทรปราการดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข492นายสุรินทร์ คำพยัคฆ์สมุทรปราการดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข493นางสาวบุหลัน ปิ่นอำนาจสมุทรปราการดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข494 นางสาวสุปราณี แก้วสมบุญสมุทรปราการดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข495นางสาวเสาวลักษณ์ โยอินจันทบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข496นางอักษรศรี จันทร์แดงจันทบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข497นางสาวอุไร สร้อยมาลีจันทบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข498นางทิพย์วิมล ห้วยทรายจันทบุรีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข499นางสาววาสนา ฤกษ์เวียงจันทบุรีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข500นางอังคณา วะตะโรจันทบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข501นางคำนึง ศรีประสมจันทบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข502นางจำเนียน ชูสิทธิ์จันทบุรีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข503นางสาวจิราพรยังรักจันทบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข504นางสาวมุกดา พานทองชลบุรีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข505นางสาวศรีจงกล ทองแถมชลบุรีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข506นายสันติภาพ พิพัฒน์ชลบุรีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข507นายคำรณ เกตุประยูรชลบุรีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข508นายบุญมี ศรีสุขชลบุรีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข509นายจิรพันธุ์ วรรณนาวินชลบุรีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข510นางสาวเพ็ชรี สัมพันธ์พรชลบุรีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข511นางช่อ เรียบร้อยตราดดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข512นางบุปผา มิสโรจน์ตราดดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข513นายธนิต แสงคล้อยตราดดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข514นายจรินทร์ นุชดีระยองดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข515นางกนกวรรณ พุ่มพิมลระยองดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข516นางชนัญภัทร์ธีระสาสน์ระยองดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข517นางแสงเดือน ตรงชื่นระยองดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข518นางสมศรี รื่นรมย์ระยองดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข519นางสาวอมิตา ชุมนอกระยองดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข520นางสุนิษฐา เปาอินทร์ระยองดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข521นางสาวแก้วตา ชาญด้วยกิจระยองดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข522นางศรีนวล บำรุงระยองดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข523นางกัลยาพร สุทธสถิตย์ระยองดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข524นางจันทิราภูแดนไกลกาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข525นางพิมพ์ชนกสำราญรื่นกาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข526นางสมควรจันทะเกตุกาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข527นายประกายกุดแถลงกาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข528นางวิไลพรแก้วคำจันทร์กาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข529นางทองผันอรัญเพิ่มกาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข530นายคานโทนาพันธ์กาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข531นางสาวเอมอรชนะบุตรกาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข532นายสุเทศอรรถประจงกาฬสินธุ์ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข533นางสาวประหยัดเจริญกุลขอนแก่นดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข534นายบำรุงแคว้นเขาเม็งขอนแก่นดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข535นางสาวลำดวนสานิพันธ์ขอนแก่นดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข536นายประยงขำโพธิ์ขอนแก่นดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข537นางจันทร์ลีคำเบ้าขอนแก่นดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข538นางมยุเรชคำป้องขอนแก่นดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข539นางอ่อนจิตร์ยมยิ่งมหาสารคามดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข540นางนครแสนวิชัยมหาสารคามดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข541นางละอองบุญลอยมหาสารคามดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข542นางปราณีสุทธิเพชรมหาสารคามดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข543นายดำรงค์ชาคำเฮืองมหาสารคามดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข544นางสถิตนะราชมหาสารคามดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข545นายแดงสัจจังมหาสารคามดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข546นางสงมีปริวันตังมหาสารคามดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข547นางทองคำชัยโยมหาสารคามดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข548นางอริสานนท์อ่อนร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข549นางสมปองลาสระคูร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข550นางบุบผาสุดใจร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข551นางประภาพรเศษบุบผาร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข552นางนุพาโคตุรพันธ์ร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข553นายพงษ์พิพัฒน์บัววัตถุร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข554นางวัชลีโสดาบันร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข555นางสาวอนิตสาสัตตังร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข556นางสาวดวงมณีนิลผายร้อยเอ็ดดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข557นายวิชัยเทพโพธิ์บึงกาฬดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข558นายพรรษาแพงโคตรบึงกาฬดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข559นางบุญทวีไชยรักษ์บึงกาฬดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข560นางสังวาลดาดวงบึงกาฬดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข561นายอัมพรถมนวดบึงกาฬดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข562นายทัศพรคำเครือบึงกาฬดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข563นายไกรสรพิมพ์เทพบึงกาฬดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข564นางสมยงค์กองคำบึงกาฬดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข565นางศศิมาพรจันทร์อ้วนบึงกาฬดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข566นางศิริวิมลดีกันดกเลยดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข567นางวรญาแสงไวเลยดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข568นางนงนุชพรมโสภาเลยดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข569นายฉลองชัยสีดาพิมพ์เลยดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข570นางมุจลินสุวรรณสิงห์เลยดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข571นางนิตย์ชรา ทุมภักดีเลยดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข572นางดนตรีเชื้อบุญมีเลยดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข573นางสาวเกศราภรณ์วันหากิจเลยดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข574นางสำลีแดนสว่างเลยดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข575นางสาวสุจิตตรา แกมภูเลยดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข576นางสมพานนามราชาเลยดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข577นางกาญจนาคชวงค์หนองคายดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข578นางสาวสุนันทาธนะเวียงหนองคายดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข579นางดวงดาวสำมูลรำหนองคายดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข580นางสาวรัตนกรไสย์สะอาดหนองคายดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข581นางบังออนอวนสิทธิ์หนองคายดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข582นางจันทร์เพ็ญแสนเสนยาหนองคายดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข583นางสุภียะวงศ์หนองคายดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข584นางบุญทิตาดวงเดชหนองคายดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข585นางสาวแสงกิจชนะกาญจน์หนองคายดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข586นางสาวสุจินดามณีวรรณศิริหนองคายดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข587นายสำราญปัญญาดีหนองคายดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข588นางเสาวลักษณ์เงินดีหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข589นางแพงศรีพิมพิสัยหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข590นางมะลิงามสมหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข591นายสุริยันปลัดศรีหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข592นายภาณุวัฒน์ขำศรีนวลหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข593นายธีระพันธ์ทองทุมหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข594นางบัวผันอินทะชัยหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข595นางอภัยสิงบุบผาหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข596นางเกษมณีจันทร์แทนหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข597นางสาวนิภาพรเขียวหนูหนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข598นางสงการบุระพันธ์หนองบัวลำภูดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข599นางพัณณิตานรสารอุดรธานีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข600นางอุทัยอินทะเดชอุดรธานีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข601นางสาวเสถียรนุสนทะลาอุดรธานีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข602นายทองใบสมบุตรอุดรธานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข603นางนุสรานามบุปผาอุดรธานีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข604นายอรุณบุญชัยอุดรธานีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข605นางลำดวนอาจสมดีอุดรธานีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข606นางอรพินธ์เชี่ยวชาญอุดรธานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข607นางบังอรสีดารักษ์อุดรธานีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข608นายมานิตรเชิงดีอุดรธานีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข609นางเสฏฐวิทย์เชื้อบริบูรณ์นครพนมดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข610นายประยูรณ์ท้าวใคนครพนมดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข611นางสุภาพรมะเสนัยนครพนมดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข612นายมลเทียนศรีรักษานครพนมดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข613นายตาวตาดพ่อศรีชานครพนมดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข614นายชาติสยามสมบัติกำไรนครพนมดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข615นางศิวะนันท์มะรุคะนครพนมดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข616นางพาดีแสงพรมชารีสกลนครดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข617นางสาววัฒนาพักแพงสกลนครดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข618นายวินัสเชิญชมสกลนครดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข619นางจินตนาชนะกิจสกลนครดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข620นางจุฬารัตน์เผ่าผมสกลนครดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข621นางรุ่งนภา ชาภาสกลนครดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข622นางแก้วใจคุณามาสกลนครดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข623นางเสถียรฦาชาชัยภูมิดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข624นางทองเพชรทวีแปลงชัยภูมิดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข625นายจิตกรหลงน้อยชัยภูมิดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข626นายไมตรีวงศ์สุวรรณชัยภูมิดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข627นายคมกริชธงภักดิ์ชัยภูมิดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข628นางทินศิริเสาไธสงชัยภูมิดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข629นางประทุมอินทรชาติชัยภูมิดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข630นางสาวบัวเรียนงามสมบัติชัยภูมิดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข631นางบุปผาอุ่นสมัยนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข632นางลัดดาลาพิมสำโรงนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข633นางสาวสุภาพรวงษ์กำแหงนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข634นางสาวสายดาวรักโคร่กลางนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข635นางสาวธนพรจ่อมกระโทกนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข636นางนิ่มนวลอาษากลางนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข637นายเอกชัยภัทรสุปรีดิ์นครราชสีมาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข638นางวรรณานานอกนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข639นางวิไลวรรณใหญ่กระโทกนครราชสีมาดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข640นางนันทิยาแปลงไลย์นครราชสีมาดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข641นางรำเพยสิงห์เขาภูบุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข642นางสุขณีโนวิรัมย์บุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข643นายสุพรรณพิพ่วนนอกบุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข644นางระเบียบไชยโยบุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข645นางสาวอุบลจันทนาบุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข646นายบรรทิศบุญล้อมบุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข647นางอุดมลักษณ์ฟ้าหยาดบุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข648นางกรองแก้วทองโพธิ์บุรีรัมย์ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข649นางดวงดาวแม้นจิตรสุรินทร์ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข650นางราตรีบุญประสิทธิ์สุรินทร์ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข651นางอรุณ สัชชานนท์สุรินทร์ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข652นางกัญจนาพรยินดีสุรินทร์ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข653นางพันธ์อินทรชาติสุรินทร์ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข654นางสมควรศิริพูนสุรินทร์ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข655นางรำพึงบุญละอองสุรินทร์ดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข656นายทองบางชาลือมุกดาหารดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข657นางกุหลาบสังเกตุมุกดาหารดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข658นางทิวาพร เมืองโคตรมุกดาหารดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข659นายพิชิตฒ์พงษ์ใจสุขมุกดาหารดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข660นางสาวนันทนา มุนไชยมุกดาหารดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข661นางจิรภัทรผิวงามมุกดาหารดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข662นายบูรณ์ วันโสภามุกดาหารดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข663นางอภิญญา สกุลโพนมุกดาหารดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข664นางคำปุ่นจันทร์ดำมุกดาหารดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข665นาง สมพรอุทาวงค์มุกดาหารดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข666นางสาวเกวลินต์เมืองคงยโสธรดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข667นางสาวจรวยพรทิพย์ยโสธรดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข668นางอาภรณ์ศรีดำยโสธรดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข669นางสาวบุญน้อมเฉียบแหลมยโสธรดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข670นางอริศราขยันทำยโสธรดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข671นายพิบูลแหวนหล่อยโสธรดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข672นางอุบลรัตนวรรณยโสธรดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข673นางสาวนงค์เยาไสยญาติยโสธรดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข674นางนงค์รักอนันต์ศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข675นางสาวมนัสจันทร์เปรี้ยงศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข676นางวิไลรัตน์ทองมวลศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข677นายปรีชาพิมพันธ์ศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข678นางสุกรรณ์ศรีระษาศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข679นายทรงศักดิ์โคษาศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข680นายสนปิยะวงษ์ศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข681นางสุภีย์อายุวงศ์ศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข682นางบุญรอดโพธิ์กุลศรีสะเกษดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข683นายสุวิทย์อุทัยศรีอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข684นางลำใยโอบอ้วนอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข685นายวันชัยแก้วหานามอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข686นางโสภารัตนศรีอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข687นางทัศนีนรารักษ์อุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข688นางจิรารักขันจันทาอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข689นางบัวผันจันทร์สุกอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข690นางสาวสุภาพรพันธุลาศรีอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข691นางวัชราภรณ์มูลสุวรรณอุบลราชธานีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข692นางรัชนิดาปาตาสีอำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข693นางสุทินศิริวาลย์อำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข694นางสมคิดวงษาสารอำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข695นายสงวนอรอินทร์อำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข696นางส่งศรีสายสะอาดอำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข697นางแจ่มจันทร์เชื้อสิงห์อำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข698นางยนต์กันหารัตน์อำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข699นางอัญชลีสิงห์ทองอำนาจเจริญดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข700นางบุญเตือน สุขประวิทย์ชุมพรดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข701นายสุรศักดิ์ ชื่อตรงชุมพรดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข702นางสาวแสงนภา หลีรัตนะชุมพรดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข703นายศุภมิตรรุ่งเจริญชุมพรดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข704นางสาวสุวรรณา สอนสุทธิ์ชุมพรดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข705นางณัฐนันท์เล็กประเสริฐชุมพรดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข706นางธนิดาทองดีชุมพรดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข707นางจิตราพรประสิทธิ์ชุมพรดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข708นางสาวจารุวรรณ บังจิตรชุมพรดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข709นางจำรัส วงษ์พลชุมพรดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข710นางทองรัตน์ กลับแก้วนครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข711นางสุจิตรา เลิศไกรนครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข712นางขวัญใจ เพ็ชรศรีทองนครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข713นางสาวณัฐฐ์จุลรัตน์นครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข714นางอารีรัตน์ ผู้ล้ำเลิศนครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข715นางพรรัตน์ แก้วนรานครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข716นางจิรัชยา บ้างสกุลนครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข717นางสาวจินตนา คงตุกนครศรีธรรมราชดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข718นางฐิตินันท์ อินสมสุราษฎร์ธานีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข719นางวัญเพ็ญนิลเพชรสุราษฎร์ธานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข720นางเกษรนุ่นสังข์สุราษฎร์ธานีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข721นางสาวชญานิศา อินทรสุขสุราษฎร์ธานีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข722นางปรานทิพย์ ทุ่มทวนพลพัฒน์สุราษฎร์ธานีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข723นายสุธีย์ เดชชนะสุราษฎร์ธานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข724นางเด่นวดี สังโชติสุราษฎร์ธานีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข725นางอภิญญา บัวจันทร์กระบี่ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข726นางสารภี รักเครือกระบี่ดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข727นางสุภาพร กิ่งชุมกระบี่ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข728นางจารุวรรณ์บุญญผลกระบี่ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข729นางส้อส้าน้ำใสกระบี่ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข730นางสาวกฤติยาวดี ไชยชนะกระบี่ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข731นางพิณจิตบุญศรีกระบี่ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข732นายอภิริยกฤตณ์ ขาวด้วงกระบี่ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข733นายพิชิตชูมณีกระบี่ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข734นางสูฟียา วะจิดีกระบี่ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข735นางสาวเสาวณีย์ สิทธิศักดิ์พังงาดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข736นางมัณฑนา เมืองวงษ์พังงาดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข737นางวรรณลา จารึกพังงาดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข738นางจิตอำพรสามารถพังงาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข739นางยินดี สร้อยทองพังงาดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข740นางสมพร หมึกแดงพังงาดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข741นางณิชชา เครือมาศพังงาดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข742นางชุติมณฑน์หมื่นสิงห์พังงาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข743นางเกศสุดา สกุลสันพังงาดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข744นางสาวอุไร ทอดทิ้งพังงาดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข745นางรัตนาภรณ์ โอทองพังงาดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข746นางหนูตรึก พาหุกาญจน์ภูเก็ตดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข747นางรัตติยากลั่นสุรินทร์ภูเก็ตดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข748นางสาวณฤดีวงศ์อนุการภูเก็ตดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข749นายสมยศ ปาทานภูเก็ตดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข750นางจันทร์เพ็ญ ญาติสมบูรณ์ภูเก็ตดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข751นายประวัติ สุขศิริระนองดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข752นางวาสนา จันทร์ขาวระนองดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข753นางฝ้าลี่ห๊ะ ผดุงชาติระนองดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข754นางกันยา เวชกล้าระนองดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข755นางจารุวรรณ ร่มเย็นระนองดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข756นายทศพล ช่วยแก้วพัทลุงดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข757นายประสิทธิ์ ชูแป้นพัทลุงดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข758นางวิมลรัตน์ แสงอุทัยพัทลุงดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข759นางอะมิด๊ะ นิยมเดชาพัทลุงดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข760นางสาวพรทิพย์ กรดเต็มพัทลุงดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข761นายพยอม ไชยณรงค์พัทลุงดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข762นายสุรกฤษฎิ์ บุญญาพิทักษ์พัทลุงดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข763นายนรา แก้วรักษ์พัทลุงดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข764นางยุพาเกื้อสกุลพัทลุงดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข765นางอารียา ยุทธวรวิทย์ตรังดีเด่นจังหวัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ข766นายศิริเขต อัคสังข์ตรังดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข767นางหนูน้อย ช่วยมั่นคงตรังดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข768นางสุภาภรณ์ ไกรสุทธิ์ตรังดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข769นางลัดดาวรรณ์ สามสีตรังดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข770นางอุไรวรรณ หลำเบ็ญสะตรังดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข771นางวันทนา สายแววนราธิวาสดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข772นางซีดีไซน๊ะ มามุนราธิวาสดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข773นางสาวสารีพ๊ะ เซ็งสาเมาะนราธิวาสดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข774นางปาตีเม๊าะ มะแซนราธิวาสดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข775นางรมณีย์ เจ๊ะหลงนราธิวาสดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข776นางวันทนีย์ ทองคุปต์นราธิวาสดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข777นางม๊ะนูราบินเง๊าะนราธิวาสดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข778นายปิกรู้เด็น มิงนราธิวาสดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข779นางสำรวย ขุนกลางวังนราธิวาสดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข780นางสาวลีดีนูร์อาซียะห์ อีซอนราธิวาสดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข781นางรอซือนะ เกาะเฮงปัตตานีดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข782นางนุชนาถ บุญแนบปัตตานีดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข783นางนาฟีซะห์ หะยีดอเล็งปัตตานีดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข784นางยัยนะ สาแมปัตตานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข785นางจิรวรรธ ชนะทองปัตตานีดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข786นางสร้อยทิพย์ จันทรัตน์ปัตตานีดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข787นางยะห์รอ หวังสาและปัตตานีดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข788นายเจะมูหะหมัด เจะอามะห์ปัตตานีดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข789นางสุนีย์ ยกสกุลปัตตานีดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข790นางพาอีซะ เยาะแตปัตตานีดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข791นางสาวฟาดีละ แลแมะปัตตานีดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข792นางรอสือน๊ะ ดะเก๊ะยะลาดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข793นางพิมภากร บุญสนองยะลาดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข794นางกือซง เต๊ะยะลาดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข795นายอามะ สนิยะลาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข796นายคอยรูนนัคลีร์ ยูโซะยะลาดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข797นางรอฮานี ดือลงยะลาดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข798นางนัศรียะห์ หะมีแยยะลาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข799นางสีตีมาเรีย มิมูนิยะลาดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข800นางสปีเยาะ มะแซยะลาดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข801นางสาวมาซนะ แวจิยะลาดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข802นายมูหะหมัด ยาอีดสงขลาดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข803นางสมพร วิลันดาโสภณสงขลาดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข804นางสาวเครือวัลย์ ไชยบัญดิษฐสงขลาดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข805น.ส.ทัยธัชฐ เศรษฐตรัยวงศ์สงขลาดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข806นางสมบูรณ์ ยกศิริสงขลาดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข807นางวรรณี เกตตะพันธ์สงขลาดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข808นางนูรีย๊ะ มะเร๊ะสงขลาดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข809นางบุษกร สุวรรณทวีสงขลาดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข810นางประภายืนยงสตูลดีเด่นจังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ
ข811นางกรรณิการ์ กิ้มเส้งสตูลดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข812นายอับดุลรอศักดิ์ อุสนุนสตูลดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข813นางสมเจริญ เสียมไหมสตูลดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข814นางวิภาพันธ์ หัวแท้สตูลดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข815นางสาวกมลทิพย์เต้งหลีสตูลดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข816นางชบา สาจิสตูลดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข817นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมันสตูลดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข818นางสาวบ็อบบี้ ยาประจันสตูลดีเด่นจังหวัดทันตสุขภาพ
ข819นายเฉลิม หุ่นห้อยกทม.ดีเด่นจังหวัดการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข820นายสุนิตย์ทองอ่อนกทม.ดีเด่นจังหวัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ข821นางวรรณาอัศวสันติชัยกทม.ดีเด่นจังหวัดสุขภาพจิตในชุมชน
ข822นางสาวสาลีพันมากทม.ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข823นางนิตยาปรีชาสวัสดิ์กทม.ดีเด่นจังหวัดการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประสุขภาพ
ข824นางวรวรรณทัพกระจายกทม.ดีเด่นจังหวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข825นางสุภีแสงจันทร์กทม.ดีเด่นจังหวัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข826นางสาวชัชฌาบดีภมรพิบูลย์กทม.ดีเด่นจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข827นางนวลอ่วมเปี่ยมกทม.ดีเด่นจังหวัดการจัดการสุขภาพชุมชน
ข828นางอักษรบู่สามสายกทม.ดีเด่นจังหวัดนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
ข829นายอภิชาติเกรียงไกรวณิชกฟผ.ดีเด่นจังหวัด
ข830นายวิโรจน์ศรีผุดผ่องกฟผ.ดีเด่นจังหวัด
ข831กาฬสินธุ์สนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข832ตากสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการส่งเสริมสุขภาพ
ข833สุรินทร์สนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติสุขภาพจิตในชุมชน
ข834สุโขทัยสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข835ขอนแก่นสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ข836นครพนมสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ข837เพชรบูรณ์สนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ข838สกลนครสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ข839น่านสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการจัดการสุขภาพชุมชน
ข840เชียงรายสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาตินมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
ข841อุดรธานีสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติทันตสุขภาพ
ข842ปัตตานีสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข843ยะลาสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข844นราธิวาสสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข845สงขลาสนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
ข846กทม.สนับสนุน อสม. ดีเด่นชาติทันตสุขภาพ
ข847ชมรม อสม.อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข848พี่เลี้ยงอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข849ชมรม อสม.อำเภอบ้านโฮ่งลำพูนรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข850พี่เลี้ยงอำเภอบ้านโฮ่งลำพูนรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข851ชมรม อสม.อำเภอปายแม่ฮ่องสอนรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข852พี่เลี้ยงอำเภอปายแม่ฮ่องสอนรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข853ชมรม อสม.อำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลกชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข854พี่เลี้ยงอำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลกชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข855ชมรม อสม.อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัยรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข856พี่เลี้ยงอำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัยรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข857ชมรม อสม.อำเภอเมืองตาก ตากรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข858พี่เลี้ยงอำเภอเมืองตาก ตากรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข859ชมรม อสม.อำเภอทรายทองวัฒนากำแพงเพชรชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข860พี่เลี้ยงอำเภอทรายทองวัฒนากำแพงเพชรชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข861ชมรม อสม.อำเภอชุมตาบงนครสวรรค์รองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข862พี่เลี้ยงอำเภอชุมตาบงนครสวรรค์รองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข863ชมรม อสม.อำเภอมโนรมย์ชัยนาทรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข864พี่เลี้ยงอำเภอมโนรมย์ชัยนาทรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข865ชมรม อสม.อำเภอหนองม่วงลพบุรีชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข866พี่เลี้ยงอำเภอหนองม่วงลพบุรีชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข867ชมรม อสม.อำเภอหนองโดนสระบุรีรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข868พี่เลี้ยงอำเภอหนองโดนสระบุรีรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข869ชมรม อสม.อำเภอโพธิ์ทองอ่างทองรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข870พี่เลี้ยงอำเภอโพธิ์ทองอ่างทองรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข871ชมรม อสม.อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข872พี่เลี้ยงอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข873ชมรม อสม.อำเภอปากท่อราชบุรีรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข874พี่เลี้ยงอำเภอปากท่อราชบุรีรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข875ชมรม อสม.อำเภอเมืองสมุทรสงครามรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข876พี่เลี้ยงอำเภอเมืองสมุทรสงครามรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข877ชมรม อสม.อำเภอวัฒนานครสระแก้วชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข878พี่เลี้ยงอำเภอวัฒนานครสระแก้วชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข879ชมรม อสม.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรารองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข880พี่เลี้ยงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรารองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข881ชมรม อสม.อำเภอบ่อไร่ตราดรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข882พี่เลี้ยงอำเภอบ่อไร่ตราดรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข883ชมรม อสม.อำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์ชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข884พี่เลี้ยงอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์ชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข885ชมรม อสม.อำเภอบ้านฝางขอนแก่นรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข886พี่เลี้ยงอำเภอบ้านฝางขอนแก่นรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข887ชมรม อสม.อำเภอธวัชบุรีร้อยเอ็ดรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข888พี่เลี้ยงอำเภอธวัชบุรีร้อยเอ็ดรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข889ชมรม อสม.อำเภอพังโคนสกลนครชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข890พี่เลี้ยงอำเภอพังโคนสกลนครชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข891ชมรม อสม.อำเภอนาหว้านครพนมรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข892พี่เลี้ยงอำเภอนาหว้านครพนมรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข893ชมรม อสม.อำเภอพิบูลย์รักษ์อุดรธานีรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข894พี่เลี้ยงอำเภอพิบูลย์รักษ์อุดรธานีรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข895ชมรม อสม.อำเภอบ้านแท่น ชัยภูมิชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข896พี่เลี้ยงอำเภอบ้านแท่น ชัยภูมิชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข897ชมรม อสม.อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์รองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข898พี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์รองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข899ชมรม อสม.อำเภอโนนสุวรรณบุรีรัมย์รองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข900พี่เลี้ยงอำเภอโนนสุวรรณบุรีรัมย์รองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข901ชมรม อสม.อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข902พี่เลี้ยงอำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข903ชมรม อสม.อำเภอคำชะอี มุกดาหารรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข904พี่เลี้ยงอำเภอคำชะอี มุกดาหารรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข905ชมรม อสม.อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข906พี่เลี้ยงอำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข907ชมรม อสม.อำเภอบางขันนครศรีธรรมราชชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข908พี่เลี้ยงอำเภอบางขันนครศรีธรรมราชชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข909ชมรม อสม.อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานีรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข910พี่เลี้ยงอำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานีรองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข911ชมรม อสม.อำเภอลำทับกระบี่รองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข912พี่เลี้ยงอำเภอลำทับกระบี่รองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข913ชมรม อสม.อำเภอสุขสำราญ ระนองรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข914พี่เลี้ยงอำเภอสุขสำราญ ระนองรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข915ชมรม อสม.อำเภอนาโยงตรังชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข916พี่เลี้ยงอำเภอนาโยงตรังชนะเลิศองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข917ชมรม อสม.อำเภอสทิงพระสงขลารองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข918พี่เลี้ยงอำเภอสทิงพระสงขลารองชนะเลิศอันดับ 1องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข919ชมรม อสม.อำเภอท่าแพสตูลรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ข920พี่เลี้ยงอำเภอท่าแพสตูลรองชนะเลิศอันดับ 2องค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ปี 2561
ค1นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ลพบุรีประธานชมรม อสม. ประเทศ
ค2นายกิ่งก้าน ลือชาเชียงใหม่ประธานชมรม อสม. ภาค
ค3นายธนัย พ้นภัยสมุทรสงครามประธานชมรม อสม. ภาค
ค4นายสงบ คณะพลสกลนครประธานชมรม อสม. ภาค
ค5นายพันธ์ อ่อนเกลี้ยงพัทลุงประธานชมรม อสม. ภาค
ค6นางยุพิน สีต๊ะสารน่านประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค7นางผ่องนภา เนียมน่วมสุโขทัยประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค8นายเหรียญ บุญสำลีนครสวรรค์ประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค9นายสมศักดิ์ การีพัฒน์พระนครศรีอยุธยาประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค10นายศิวโรฒ จิตนิยมกาญจนบุรีประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค11นางอัญชลี สมโพธิ์ปราจีนบุรีประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค12นายวิจิตร ภูผาสิทธิ์กาฬสินธุ์ประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค13นายอำนาจ เจริญอินทร์เลยประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค14นางสาววิลัยวัลย์ ธงสันเทียะนครราชสีมาประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค15นายปัญญาวุฒิ บุรกรณ์ศีรสะเกษประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค16นางวีณา ชวนชอบพังงาประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค17นายอายุ กาซาปัตตานีประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค18นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูลกรุงเทพมหานครประธานชมรม อสม. ระดับเขต
ค19นางสาวกันยาพลยุทธกฟฝ.ประธานชมรม อสม. กฟฝ.
ค20นายสมหวัง ชูชาติสุราษฎร์ธานีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค21นายบุญปั๋น ดู่แก้วเชียงรายประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค22นายฐาปนพงศ์ มังคลาดพะเยาประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค23นางภิรมณ์พร กวาวสามแพร่ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค24นางกานดา นันชัยกลางแม่ฮ่องสอนประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค25นางจันทร์ฉาย สุภากาวีลำปางประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค26นายมงคล ติยวัฒน์เรืองกุลลำพูนประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค27นางประเทือง หาญใต้ตากประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค28นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่งพิษณุโลกประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค29นายบุญธรรม บานเย็นงามเพชรบูรณ์ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค30นายวสันต์ อยู่เจริญกิจอุตรดิตถ์ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค31นายเวคิน วัชรเวโรจน์กำแพงเพชรประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค32นายสมจิตร ชูวงษ์ชัยนาทประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค33นายมานพ ก้อนเพ็ชรพิจิตรประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค34นางธันยพัต ดีวันอุทัยธานีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค35นายเผชิญ น้อยคล้ายนนทบุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค36นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธรนครนายกประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค37นายสมบูรณ์ จันทร์คำปทุมธานีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค38ร้อยตรีสนธยา มโหทานสระบุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค39นายกฤษณะ เถื่อนจุ้ยสิงห์บุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค40นางสาลี ลอยเลื่อนอ่างทองประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค41นายกิตติ พงษ์เภานครปฐมประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค42นายมาณพ ทองมาประจวบคีรีขันธ์ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค43นางสุธาดา ยอดทองถาวรเพชรบุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค44นางสาววิญญา สอยเหลืองราชบุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค45นางสาวนภัทร เรือนสำลีสมุทรสาครประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค46นางศิริณี วัธนินทรสุพรรณบุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค47พ.อ.อ.ณรงค์ พร้อมพวกจันทบุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค48นายจำรัส คำรอดฉะเชิงเทราประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค49นายอมรินทร์ นิ่มนวลชลบุรีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค50นายวิจิตร อาชีวะตราดประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค51นายกฤษฏิภาส เฉลาฉายแสงระยองประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค52นายไพบูรณ์ พิณเที่ยงสมุทรปราการประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค53นายพัฒนา พรมเผ่าสระแก้วประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค54นายทอง ศีละวงษ์ขอนแก่นประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค55นายอุดร พรมลีมหาสารคามประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค56นายโสภณ แสนหล้าร้อยเอ็ดประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค57นายสมชอบ นิติพจน์นครพนมประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค58นายบุญล้อม กางศรีบึงกาฬประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค59นายอภินันท์ อุตมะหนองคายประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค60นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพหนองบัวลำภูประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค61นายสิทธินนท์ ทิพราชอุดรธานีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค62นายชัชวาลย์ มหาสารินันทน์ชัยภูมิประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค63นายปัญญา โขงรัมย์บุรีรัมย์ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค64นายสังข์ เหลาอุดมสุรินทร์ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค65นายศักดา อาจวิชัยมุกดาหารประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค66นายกลม บุญเนตรยโสธรประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค67นางนารี ทองมีอำนาจเจริญประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค68นายอุทัย งามสายอุบลราชธานีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค69นายณัฐดนัย ขยายแก้วกระบี่ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค70นายสมหมาย พราหมนาเวชชุมพรประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค71นายวิชิตร บุญชูเกียรตินครศรีธรรมราชประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค72นายทวีศักดิ์ ศรอินทร์ภูเก็ตประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค73นายสมศักดิ์ เสบสบายระนองประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค74นายภมร กลิ่นหอมตรังประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค75นายมามะอัสรี เฮาะสนินราธิวาสประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค76นายเจ๊ะอูมา ดือราแมยะลาประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค77นายเจะอุเส็น โต๊ะสาสงขลาประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค78นายคล่อง ชื่นอารมณ์สตูลประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
ค79เลขาชมรม อสม.เชียงราย
ค80เลขาชมรม อสม.เชียงใหม่
ค81เลขาชมรม อสม.น่าน
ค82เลขาชมรม อสม.พะเยา
ค83เลขาชมรม อสม.แพร่
ค84เลขาชมรม อสม.แม่ฮ่องสอน
ค85เลขาชมรม อสม.ลำปาง
ค86เลขาชมรม อสม.ลำพูน
ค87เลขาชมรม อสม.ตาก
ค88เลขาชมรม อสม.พิษณุโลก
ค89เลขาชมรม อสม.เพชรบูรณ์
ค90เลขาชมรม อสม.สุโขทัย
ค91เลขาชมรม อสม.อุตรดิตถ์
ค92เลขาชมรม อสม.กำแพงเพชร
ค93เลขาชมรม อสม.ชัยนาท
ค94เลขาชมรม อสม.นครสวรรค์
ค95เลขาชมรม อสม.พิจิตร
ค96เลขาชมรม อสม.อุทัยธานี
ค97เลขาชมรม อสม.นนทบุรี
ค98เลขาชมรม อสม.นครนายก
ค99เลขาชมรม อสม.ปทุมธานี
ค100เลขาชมรม อสม.พระนครศรีอยุธยา
ค101เลขาชมรม อสม.ลพบุรี
ค102เลขาชมรม อสม.สระบุรี
ค103เลขาชมรม อสม.สิงห์บุรี
ค104เลขาชมรม อสม.อ่างทอง
ค105เลขาชมรม อสม.กาญจนบุรี
ค106เลขาชมรม อสม.นครปฐม
ค107เลขาชมรม อสม.ประจวบคีรีขันธ์
ค108เลขาชมรม อสม.เพชรบุรี
ค109เลขาชมรม อสม.ราชบุรี
ค110เลขาชมรม อสม.สมุทรสงคราม
ค111เลขาชมรม อสม.สมุทรสาคร
ค112เลขาชมรม อสม.สุพรรณบุรี
ค113เลขาชมรม อสม.จันทบุรี
ค114เลขาชมรม อสม.ฉะเชิงเทรา
ค115เลขาชมรม อสม.ชลบุรี
ค116เลขาชมรม อสม.ตราด
ค117เลขาชมรม อสม.ปราจีนบุรี
ค118เลขาชมรม อสม.ระยอง
ค119เลขาชมรม อสม.สมุทรปราการ
ค120เลขาชมรม อสม.สระแก้ว
ค121เลขาชมรม อสม.กาฬสินธุ์
ค122เลขาชมรม อสม.ขอนแก่น
ค123เลขาชมรม อสม.มหาสารคาม
ค124เลขาชมรม อสม.ร้อยเอ็ด
ค125เลขาชมรม อสม.นครพนม
ค126เลขาชมรม อสม.บึงกาฬ
ค127เลขาชมรม อสม.เลย
ค128เลขาชมรม อสม.สกลนคร
ค129เลขาชมรม อสม.หนองคาย
ค130เลขาชมรม อสม.หนองบัวลำภู
ค131เลขาชมรม อสม.อุดรธานี
ค132เลขาชมรม อสม.ชัยภูมิ
ค133เลขาชมรม อสม.นครราชสีมา
ค134เลขาชมรม อสม.บุรีรัมย์
ค135เลขาชมรม อสม.สุรินทร์
ค136เลขาชมรม อสม.มุกดาหาร
ค137เลขาชมรม อสม.ยโสธร
ค138เลขาชมรม อสม.ศีรสะเกษ
ค139เลขาชมรม อสม.อำนาจเจริญ
ค140เลขาชมรม อสม.อุบลราชธานี
ค141เลขาชมรม อสม.กระบี่
ค142เลขาชมรม อสม.ชุมพร
ค143เลขาชมรม อสม.นครศรีธรรมราช
ค144เลขาชมรม อสม.พังงา
ค145เลขาชมรม อสม.ภูเก็ต
ค146เลขาชมรม อสม.ระนอง
ค147เลขาชมรม อสม.สุราษฎร์ธานี
ค148เลขาชมรม อสม.ตรัง
ค149เลขาชมรม อสม.นราธิวาส
ค150เลขาชมรม อสม.ปัตตานี
ค151เลขาชมรม อสม.พัทลุง
ค152เลขาชมรม อสม.ยะลา
ค153เลขาชมรม อสม.สงขลา
ค154เลขาชมรม อสม.สตูล
ค155เลขาชมรม อสม.กรุงเทพมหานคร
ค156อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค157อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค158อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค159อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค160อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค161อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค162อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค163อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค164อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค165อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค166อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค167อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค168อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค169อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค170อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค171อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค172อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค173อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค174อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค175อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค176อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค177อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค178อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค179อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค180อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค181อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค182อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค183อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค184อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค185อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค186อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค187อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค188อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค189อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ค190อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง1อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง2อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง3อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง4อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง5อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง6อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง7อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง8อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง9อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง10อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง11อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง12อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง13อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง14อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง15อสม. กทม.กรุงเทพมหานคร
ง16หน.สช.เชียงราย
ง17หน.สช.เชียงใหม่
ง18หน.สช.น่าน
ง19หน.สช.พะเยา
ง20หน.สช.แพร่
ง21หน.สช.แม่ฮ่องสอน
ง22หน.สช.ลำปาง
ง23หน.สช.ลำพูน
ง24หน.สช.ตาก
ง25หน.สช.พิษณุโลก
ง26หน.สช.เพชรบูรณ์
ง27หน.สช.สุโขทัย
ง28หน.สช.อุตรดิตถ์
ง29หน.สช.กำแพงเพชร
ง30หน.สช.ชัยนาท
ง31หน.สช.นครสวรรค์
ง32หน.สช.พิจิตร
ง33หน.สช.อุทัยธานี
ง34หน.สช.นนทบุรี
ง35หน.สช.นครนายก
ง36หน.สช.ปทุมธานี
ง37หน.สช.พระนครศรีอยุธยา
ง38หน.สช.ลพบุรี
ง39หน.สช.สระบุรี
ง40หน.สช.สิงห์บุรี
ง41หน.สช.อ่างทอง
ง42หน.สช.กาญจนบุรี
ง43หน.สช.นครปฐม
ง44หน.สช.ประจวบคีรีขันธ์
ง45หน.สช.เพชรบุรี
ง46หน.สช.ราชบุรี
ง47หน.สช.สมุทรสงคราม
ง48หน.สช.สมุทรสาคร
ง49หน.สช.สุพรรณบุรี
ง50หน.สช.จันทบุรี
ง51หน.สช.ฉะเชิงเทรา
ง52หน.สช.ชลบุรี
ง53หน.สช.ตราด
ง54หน.สช.ปราจีนบุรี
ง55หน.สช.ระยอง
ง56หน.สช.สมุทรปราการ
ง57หน.สช.สระแก้ว
ง58หน.สช.กาฬสินธุ์
ง59หน.สช.ขอนแก่น
ง60หน.สช.มหาสารคาม
ง61หน.สช.ร้อยเอ็ด
ง62หน.สช.นครพนม
ง63หน.สช.บึงกาฬ
ง64หน.สช.เลย
ง65หน.สช.สกลนคร
ง66หน.สช.หนองคาย
ง67หน.สช.หนองบัวลำภู
ง68หน.สช.อุดรธานี
ง69หน.สช.ชัยภูมิ
ง70หน.สช.นครราชสีมา
ง71หน.สช.บุรีรัมย์
ง72หน.สช.สุรินทร์
ง73หน.สช.มุกดาหาร
ง74หน.สช.ยโสธร
ง75หน.สช.ศีรสะเกษ
ง76หน.สช.อำนาจเจริญ
ง77หน.สช.อุบลราชธานี
ง78หน.สช.กระบี่
ง79หน.สช.ชุมพร
ง80หน.สช.นครศรีธรรมราช
ง81หน.สช.พังงา
ง82หน.สช.ภูเก็ต
ง83หน.สช.ระนอง
ง84หน.สช.สุราษฎร์ธานี
ง85หน.สช.ตรัง
ง86หน.สช.นราธิวาส
ง87หน.สช.ปัตตานี
ง88หน.สช.พัทลุง
ง89หน.สช.ยะลา
ง90หน.สช.สงขลา
ง91หน.สช.สตูล
ง92หน.สช.กรุงเทพมหานคร
ง93จนท. กฟฝ.กฟฝ.
ง94จนท. กฟฝ.กฟฝ.
ง95จนท. กฟฝ.กฟฝ.

 

ที่มา : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

 

 

แชร์