ประกาศผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

รายชื่อ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เขตสุขภาพ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

ที่ชื่อ-สกุลจังหวัดสาขาระดับภาค/เขต
1นางสาวประหยัด เจริญกุลขอนแก่นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2นางอ่อนจิตร์ ยมยิ่งมหาสารคามการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3นางอริสา นนท์อ่อนร้อยเอ็ดการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4นายเฉลียว หระมาตย์กาฬสินธุ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภาค/เขต
5นางพัณณิตา นรสารอุดรธานีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
6นางเสาวลักษณ์ เงินดีหนองบัวลำภูการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
7นางศิริวิมล ดีกันดกเลยการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
8นางกาญจนา คชวงค์หนองคายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
9นางเสมียน จุกกะโทกบึงกาฬการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขต
10นางเสฎฐวิทย์ เชื้อบริบูรณ์นครพนมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
11นางพาดี แสงพรมชารีสกลนครการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
12นายสายชล วงษ์ทานครราชสีมาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขต
13นางเสถียร ฦาชาชัยภูมิการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
14นางรำเพย สิงห์เขาภูบุรีรัมย์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
15นางดวงดาว แม้นจิตรสุรินทร์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
16นางเกษร สบายใจอุบลราชธานีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขต
17นางรัชนิดา ปาตาสีอำนาจเจริญการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
18นางนงค์รัก อนันต์ศรีสะเกษการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
19นางสาวเกวลินต์ เมืองคงยโสธรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
20นายทองบาง ชาลือมุกดาหารการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
21นางปรมา คงอุ่นขอนแก่นการส่งเสริมสุขภาพเขต
22นางนคร แสนวิชัยมหาสารคามการส่งเสริมสุขภาพ
23นางสมปอง ลาสระคูร้อยเอ็ดการส่งเสริมสุขภาพ
24นางจันทิรา ภูแดนไกลกาฬสินธุ์การส่งเสริมสุขภาพ
25นางอุทัย อินทะเดชอุดรธานีการส่งเสริมสุขภาพ
26นางแพงศรี พิมพิสัยหนองบัวลำภูการส่งเสริมสุขภาพ
27นางวรญา แสงไวเลยการส่งเสริมสุขภาพ
28นางสาวสุนันทา ธนะเวียงหนองคายการส่งเสริมสุขภาพ
29นายวิชัย เทพโพธิ์บึงกาฬการส่งเสริมสุขภาพ
30นางสาวจิตตรา ตะวังทันนครพนมการส่งเสริมสุขภาพเขต
31นางสาววัฒนา พักแพงสกลนครการส่งเสริมสุขภาพ
32นางบุปผา อุ่นสมัยนครราชสีมาการส่งเสริมสุขภาพ
33นางทองเพชร ทวีแปลงชัยภูมิการส่งเสริมสุขภาพ
34นางลำดวน กองคำบุรีรัมย์การส่งเสริมสุขภาพภาค/เขต
35นางราตรี บุญประสิทธิ์สุรินทร์การส่งเสริมสุขภาพ
36นายสุวิทย์ อุทัยศรีอุบลราชธานีการส่งเสริมสุขภาพ
37นางสุทิน ศิริวาลย์อำนาจเจริญการส่งเสริมสุขภาพ
38นางสาวมนัส จันทร์เปรี้ยงศรีสะเกษการส่งเสริมสุขภาพ
39นางนวพร สุภียโสธรการส่งเสริมสุขภาพเขต
40นางกุหลาบ สังเกตุมุกดาหารการส่งเสริมสุขภาพ
41นางโสภา เฉยกลางขอนแก่นสุขภาพจิตชุมชนเขต
42นางละออง บุญลอยมหาสารคามสุขภาพจิตชุมชน
43นางบุบผา สุดใจร้อยเอ็ดสุขภาพจิตชุมชน
44นางพิมพ์ชนก สำราญรื่นกาฬสินธุ์สุขภาพจิตชุมชน
45นางสาวเสถียร นุสนทะลาอุดรธานีสุขภาพจิตชุมชน
46นางมะลิ งามสม หนองบัวลำภูสุขภาพจิตชุมชน
47นางนงนุช พรมโสภาเลยสุขภาพจิตชุมชน
48นางดวงดาว สำมูลรำหนองคายสุขภาพจิตชุมชน
49นายพรรษา แพงโคตรบึงกาฬสุขภาพจิตชุมชน
50นายประยูรณ์ ท้าวใคนครพนมสุขภาพจิตชุมชน
51นางนิตยา เพ็ญดาสกลนครสุขภาพจิตชุมชนเขต
52นางลัดดา ลาพิมสำโรงนครราชสีมาสุขภาพจิตชุมชน
53นายจิตกร หลงน้อยชัยภูมิสุขภาพจิตชุมชน
54นางสุขณี โนริรัมย์บุรีรัมย์สุขภาพจิตชุมชน
55นางมณีรัตน์ เติมกล้าสุรินทร์สุขภาพจิตชุมชนภาค/เขต
56นางลำใย โอบอ้วนอุบลราชธานีสุขภาพจิตชุมชน
57นางสมคิด วงษาสารอำนาจเจริญสุขภาพจิตชุมชน
58นางวิไลรัตน์ ทองมวลศรีสะเกษสุขภาพจิตชุมชน
59นางสาวเพ็ชร ภาค/เขตะยโสธรสุขภาพจิตชุมชนเขต
60มุกดาหารสุขภาพจิตชุมชน
61นายบำรุง แคว้นเขาเม็งขอนแก่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
62นางปราณี สุทธิเพชรมหาสารคามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
63นายพันกร จันทะคัตร้อยเอ็ดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขต
64นางสมควร จันทะเกตุกาฬสินธุ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
65นายทองใบ สมบุตรอุดรธานีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
66นายสุริยัน ปลัดศรี หนองบัวลำภูการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
67นายฉลองชัย สีดาพิมพ์เลยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
68นางสาวรัตนกร ไสย์สะอาดหนองคายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
69นายบุญทวี ไชยรักษ์บึงกาฬการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
70นางสุภาพร มะเสนัยนครพนมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
71นายเพียรชนะ สมบัติศรีสกลนครการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขต
72นางสาวสุภาพร วงศ์กำแหงนครราชสีมาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
73นายไมตรี วงศ์สุวรรณชัยภูมิการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
74นายสุพรรณ พิพวนนอกบุรีรัมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
75นางรัตนาภรณ์ แสงมณีสุรินทร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขต
76นายวันชัย แก้วหานามอุบลราชธานีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
77นายสงวน อรอินทร์อำนาจเจริญการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
78นายปรีชา พิมพันธ์ศรีสะเกษการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
79นางสาวจรวย พรทิพย์ยโสธรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
80นายเหลี่ยม โคตรสขึงมุกดาหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนภาค/เขต
81นางสาวรัตนา สมีพวงขอนแก่นการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพภาค/เขต
82นายดำรงค์ ชาคำเฮืองมหาสารคามการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
83นางประภาพร เศษบุบผาร้อยเอ็ดการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
84นายประกาย กุดแถลงกาฬสินธุ์การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
85นางนุสรา นามบุปผาอุดรธานีการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
86นายภาณุวัฒน์ ขำศรีนวล หนองบัวลำภูการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
87นางมุจลิน สุวรรณสิงห์เลยการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
88นางบังออน อวนสินธ์หนองคายการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
89นางสังวาล ดาดวงบึงกาฬการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
90นางรัศมี ประกิ่งนครพนมการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพเขต
91นายวินัส เชิญชมสกลนครการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
92นางสาวสายดาว รักใคร่กลางนครราชสีมาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
93นางสมจิตร ประณามตรังค์ชัยภูมิการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพเขต
94นางระเบียบ ไชยโยบุรีรัมย์การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
95นางอรุณ สัชชานนท์สุรินทร์การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
96นางสาวบุษบา บุตรอ่อนอุบลราชธานีการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพเขต
97นางส่งศรี สายสะอาดอำนาจเจริญการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
98นางสุกรรณ์ ศรีระษาศรีสะเกษการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
99นางอาภรณ์ ศรีดำยโสธรการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
100นายพิชิตฒ์พงษ์ ใจสุขมุกดาหารการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
101นางสาวลำดวน สานิพันธ์ ขอนแก่นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
102นางสถิต นะราชมหาสารคามการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
103นางปูริดา ไชยกุมารร้อยเอ็ดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเขต
104นางวิไลพร แก้วคำจันทร์กาฬสินธุ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
105นายอรุณ บุญชัยอุดรธานีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
106นายธีระพันธ์ ทองทุมหนองบัวลำภูการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
107นางนิตย์ชรา ทุมภักดีเลยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
108นางจันทร์เพ็ญ แสนเสนยาหนองคายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
109นายอัมพร ถมนวดบึงกาฬการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
110นายวิฑูรย์ แก้วแก่นนครพนมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพภาค/เขต
111นางจินตนา ชนะกิจสกลนครการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
112นางสาวธนพร จ่อมกระโทกนครราชสีมาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
113นายคมกริช ธงภักดิ์ชัยภูมิการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
114นางสาวอุบล จันทนาบุรีรัมย์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
115นางสาวสมดอย ผดุงแคนสุรินทร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเขต
116นางโสภา รัตนศรีอุบลราชธานีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
117นางลาวัลย์ พละศูนย์ อำนาจเจริญการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเขต
118นายทรงศักดิ์ โคษาศรีสะเกษการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
119นางสาวบุญน้อม เฉียบแหลมยโสธรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
120นางจิรภัทร ผิวงามมุกดาหารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
121นางสมจิตต์ ทิพยเนตรขอนแก่นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเขต
122นายแดง สัจจังมหาสารคามภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
123นางนุพา โคตุรพันธ์ร้อยเอ็ดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
124นางทองผัน อรัญเพิ่มกาฬสินธุ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
125นางลำดวน อาจสมดีอุดรธานีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
126นางบัวผัน อินทะชัยหนองบัวลำภูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
127นางดนตรี เชื้อบุญมีเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
128นางสุภี ยะวงค์หนองคายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
129นายทัศพร คำเครือบึงกาฬภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
130นายมลเทียน ศรีรักษานครพนมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
131นายเพชรพรรณ จันทะเกตุสกลนครภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเขต
132นางนิ่มนวล อาษากลางนครราชสีมาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
133นางทินศิริ เสาไธสงชัยภูมิภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
134นายบรรทิศ บุญล้อมบุรีรัมย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
135นางวรรณี เกิดเหมาะสุรินทร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพภาค/เขต
136นางทัศนี นรารักษ์อุบลราชธานีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
137นางแจ่มจันทร์ เชื้อสิงห์อำนาจเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
138นางปราณีต พงษ์กิ่งศรีสะเกษภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเขต
139นางอริศรา ขยันทำยโสธรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
140นางสาวนันทนา มุนไชยมุกดาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
141นายประยง ขำโพธิ์ขอนแก่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
142นางสงมี ปริวันตังมหาสารคามการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
143นายพงษ์พิพัฒน์ บัววัตถุร้อยเอ็ดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
144นายคำพันธ์ ภูยอดพลอยกาฬสินธุ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนเขต
145นางอรพินธ์ เชี่ยวชาญอุดรธานีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
146นางอภัย สิงบุบผาหนองบัวลำภูการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
147นางสาวเกศราภรณ์ วันหากิจเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
148นางบุญทิตา ดวงเดชหนองคายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
149นายไกรสร พิมพ์เทพบึงกาฬการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
150นายตาวตาด พ่อศรีชานครพนมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
151นายไกรทอง สาริวงศ์สาสกลนครการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนภาค/เขต
152นายเอกชัย ภัทรสุปรีดิ์นครราชสีมาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
153นางประทุม อินทรชาติชัยภูมิการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
154นางสุปราณี บ่อไทยบุรีรัมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนเขต
155นางกัญจนาพร ยินดีสุรินทร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
156นางจิรารัก ขันจันทาอุบลราชธานีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
157นางยนต์ กัณหารัตน์อำนาจเจริญการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
158นายสน ปิยะวงษ์ศรีสะเกษการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
159นางวิไล นาสารีย์ยโสธรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนเขต
160นายบูรณ์ วันโสภามุกดาหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
161นางสาวอุรา ปราบมนตรีขอนแก่นการจัดการสุขภาพชุมชนเขต
162นางทองคำ ชัยโยมหาสารคามการจัดการสุขภาพชุมชน
163นางวัชลี โสดาบันร้อยเอ็ดการจัดการสุขภาพชุมชน
164นายคาน โทนาพันธ์กาฬสินธุ์การจัดการสุขภาพชุมชน
165นางบังอร สีดารักษ์อุดรธานีการจัดการสุขภาพชุมชน
166นางเกษมณี จันทร์แทนหนองบัวลำภูการจัดการสุขภาพชุมชน
167นางสำลี แดนสว่างเลยการจัดการสุขภาพชุมชน
168นางสาวแสง กิจชนะกาญน์หนองคายการจัดการสุขภาพชุมชน
169นายชัยมงคล กอรัตน์บึงกาฬการจัดการสุขภาพชุมชนเขต
170นายชาติสยาม สมบัติกำไรนครพนมการจัดการสุขภาพชุมชน
171นางจุฬารัตน์ เผ่าผมสกลนครการจัดการสุขภาพชุมชน
172นางวรรณา นานอกนครราชสีมาการจัดการสุขภาพชุมชน
173นางสาวบัวเรียน งามสมบัติชัยภูมิการจัดการสุขภาพชุมชน
174นางสาวนิ่มอนงค์ สุขยานุดิษฐ์บุรีรัมย์การจัดการสุขภาพชุมชนภาค/เขต
175นางพันธ์ อินทรชาติสุรินทร์การจัดการสุขภาพชุมชน
176นางบัวผัน จันทร์สุกอุบลราชธานีการจัดการสุขภาพชุมชน
177นางจำลอง จันมีอำนาจเจริญการจัดการสุขภาพชุมชนเขต
178นางสุภีย์ อายุวงศ์ศรีสะเกษการจัดการสุขภาพชุมชน
179นายพิบูล แหวนหล่อยโสธรการจัดการสุขภาพชุมชน
180นางอภิญญา สกุลโพนมุกดาหารการจัดการสุขภาพชุมชน
181นางจันทร์ลี คำเบ้าขอนแก่นนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
182นางบัวพรรณ จอมคำสิงห์มหาสารคามนมแม่ และอนามัยแม่และเด็กภาค/เขต
183น.ส.อนิตสา สัตตังร้อยเอ็ดนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
184นางสาวเอมอร ชนะบุตรกาฬสินธุ์นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
185นายมานิตร เชิงดีอุดรธานีนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
186นางสาวนิภาพร เขียวหนูหนองบัวลำภูนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
187นางสุจิตตรา แกมภูเลยนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
188นางสาวสุจินดามณี วรรณศิริหนองคายนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
189นางสมยงค์ กองคำบึงกาฬนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
190นางสมพิศ ดายังหยุดนครพนมนมแม่ และอนามัยแม่และเด็กเขต
191นางรุ่งนภา ชาภาสกลนครนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
192นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก นครราชสีมานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
193นางทองร้อย น้อยลาชัยภูมินมแม่ และอนามัยแม่และเด็กเขต
194นางอุดมลักษณ์ ฟ้าหยาดบุรีรัมย์นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
195นางสมควร ศิริพูนสุรินทร์นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
196นางสาวสุภาพร พันธุลาศรีอุบลราชธานีนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
197นางสาวจันทร์ มั่นคงอำนาจเจริญนมแม่ และอนามัยแม่และเด็กเขต
198นางบุญรอด โพธิ์กุลศรีสะเกษนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
199นางอุบล รัตนวรรณยโสธรนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
200นางคำปุ่น จันทร์ดำมุกดาหารนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
201นางมยุเรช คำป้องขอนแก่นทันตสุขภาพ
202นางมณฑา พันธ์นาเคนมหาสารคามทันตสุขภาพเขต
203น.ส.ดวงมณี นิลผายร้อยเอ็ดทันตสุขภาพ
204นายสุเทศ อรรถประจงกาฬสินธุ์ทันตสุขภาพ
205นางแม๊ะ อึงสะกาวอุดรธานีทันตสุขภาพภาค/เขต
206นางสงการ บุระพันธ์หนองบัวลำภูทันตสุขภาพ
207นางสมพาน นามราชาเลยทันตสุขภาพ
208นางสำรวญ ปัญญาดีหนองคายทันตสุขภาพ
209นางศศิมาพร จันทร์อ้วนบึงกาฬทันตสุขภาพ
210นางศิวนันท์ มะธุธะนครพนมทันตสุขภาพ
211นางแก้วใจ คุณามาสกลนครทันตสุขภาพ
212นางนันทิยา แปลงไลย์นครราชสีมาทันตสุขภาพ
213นางประนอม คงบุญวาทชัยภูมิทันตสุขภาพเขต
214นางกรองแก้ว โพธิ์ทองบุรีรัมย์ทันตสุขภาพ
215นางรำพึง บุญละอองสุรินทร์ทันตสุขภาพ
216นางวัชราภรณ์ มูลสุวรรณอุบลราชธานีทันตสุขภาพ
217นางอัญชลี สิงห์ทองอำนาจเจริญทันตสุขภาพ
218นางดาวรุ่ง งามเจริญศรีสะเกษทันตสุขภาพเขต
219นางสาวนงค์เยา ไสยญาติยโสธรทันตสุขภาพ
220นางสมพร อุทาวงค์มุกดาหารทันตสุขภาพ

แชร์