บุคลากร

ดร.วรารัตน์ กิจพจน์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมฯ
นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางจีรวรรณ หัสโรค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มวิจัยและจัดการนวัตกรรม

นายกฤษณชัย กิมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น.ส.นิติญา คุ้มไพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนากำลังคนและเครือข่าย

นางเสนาะจิต ทองดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางพรพนม ปราชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางอภิญญา มีชิน
พนักงานการเงินและบัญชี ส2

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นายสมพร เกษจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นายประยุทธ บุรีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

น.ส.ทักษพร ทองอร่าม
ปฏิบัติการด้านการเงินฯ(ลูกจ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นายพีรพล เรืองศรีวิรัตน์
ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางเสาวคนธ์ โพธิ์จันทร์
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

แชร์หน้านี้