การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 8 9 10 และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค และการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. ที่สร้างคุณความดีแก่ประเทศชาติ และเป็น อสม. 4.0 ที่มีทักษะด้านดิจิทัล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ สู่เป้าหมายของปฏิญญาแห่งอัสตานา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน และร่วมแรงร่วมใจเชิญชวนเลิกบุหรี่ตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันต์

โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง พร้อมด้วย ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหาร คณะกรรมการคัดเลือกฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง คณะกรรมการชมรม อสม. ภาคฯ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้สนใจ จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 700 คน

ชมบันทึกการถ่ายทอดสด Facebook Live ได้ที่ 

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ภาค และการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

แผนที่

แชร์