VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61)

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61)

รวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment 

รหัสผู้ใช้งาน 111 (ผู้ใช้งานระดับจังหวัด)

รหัสผู้ใช้งาน 113,114 (ผู้ใช้งานระดับอำเภอ)

รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) แก้ไขและเปลี่ยนสถานะ อสม. รหัสผู้ใช้งาน 112 (ผู้ใช้งานระดับจังหวัด)อนุมัติ

รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) ตกเบิก

รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) เทคนิคการตกเบิก

รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) เทคนิคการกู้คืน อสม เพื่อตกเบิก

ระบบรายงานฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(ค่าป่วยการ อสม.)

 

 

แชร์