Global Conference on Primary Health Care

Thail มติ ครม. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับการประชุม Second International Conferenc …

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สบส.เขต หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต7 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต8 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต9 หนังสือแจ้ง …

อ่านต่อ

ระบบรายงาน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

THAIPHC : รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับจังหวัด THAIPHC : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ประจำปี 2562 …

อ่านต่อ

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 8 9 10 และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคปร …

อ่านต่อ