การขับเคลื่อนโครงการ ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19” ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19” ปีงบประมาณ 2564 แบบประเมินตำบลวิถ …

อ่านต่อ

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

สถานที่จัดงาน : ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  * …

อ่านต่อ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา …

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานจัดการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ปี 2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ จัดประชุมค …

อ่านต่อ

ประชุมขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขต 10 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจิรญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมขับเค …

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจิรญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และนายกฤษณชัย กิมชัย …

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจง นโยบายบทบาทในการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิตามสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจิรญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และนายกฤษณชัย กิมชัย …

อ่านต่อ