ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อน บูรณาการเสริมพลังและติดตามประเมินผล ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2

วันที่ 4  สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อน บูร …

อ่านต่อ

ประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ สสม. จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศูน …

อ่านต่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังและทดสอบเครื่องมือในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายฐนะวัฒน์ ภูมิเจร …

อ่านต่อ

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 36 ปี วันก่อตั้ง ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  จัดงานทำบ …

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต 7 – 8 – 9 -10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจั …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16  – 17  ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมเช …

อ่านต่อ

การอบรม อสม.หมอประจำบ้าน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนักวิชาการ ศูนย์ฯ ร่วมพิธ …

อ่านต่อ