ความเป็นมา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พนส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : Northeasthern Regional Institute for Health Service Innov …

อ่านต่อ

บทบาทหน้าที่

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ 1. พัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่า …

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeasthern Regional Institute for Health Service Innovation Development ที่ตั้ง 89 ถน …

อ่านต่อ