การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ รพ.สต.ด้วยหลัก 3 ก. - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง

Go to content

Main menu

การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ รพ.สต.ด้วยหลัก 3 ก.

นวัตกรรม

การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ รพ.สต.ด้วยหลัก 3 ก. ของการสาธารณสุขมูลฐาน
                                                                     โดย  พนิตนาฏ วิสุทธิธรรม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ รพ.สต.ด้วยหลัก 3 ก. ของการสาธารณสุขมูลฐาน มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 ประการ คือ
1. พัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
  ด้วยหลัก 3 ก. ของการสาธารณสุขมูลฐาน
2. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   
  ด้วยหลัก 3 ก. ของการสาธารณสุขมูลฐาน
3. ถอดบทเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่องการพัฒนาแนวคิด รูปแบบ และ
  องค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้วยหลัก 3 ก. ของการสาธารณสุขมูลฐาน
 วิธีการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาบริบทด้านนโยบายและระบบสนับสนุน รพ.สต. ในระดับจังหวัด อำเภอ และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรพ.สต.ด้วยหลัก 3 ก.ของการสาธารณสุขมูลฐานภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
 พื้นที่ศึกษา สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 6 และ 7 เขตละ 1 จังหวัดและสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเดียวกันให้ได้ รพ.สต.เป้าหมาย จังหวัดละ 2 รพ.สต.ใน 1 ตำบล
 จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมาย ได้แก่
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
 จังหวัดระนอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมาย ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระเหนือ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระวิ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้
อ่านต่อ

Back to content | Back to main menu